Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3487-ПВР/НР
София, 13 септември 2016 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори район – Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Смолян с вх. № ПВР-15-3 от 08.09.2016 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 07.09.2016 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, надлежно упълномощени. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори район – Смолян.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 3427-ПВР/НР от 26 август 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и втори район – Смолян, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Симеон Атанасов Велинов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Милков Гавазов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Стоянов Марев
СЕКРЕТАР: Емил Анчов Кехайов
ЧЛЕНОВЕ: Ангел Николаев Безергянов
  Малинка Минчева Кордова
  Мариана Георгиева Сивкова
  Анастасия Манолева Караманолева-Пенева
  Анелия Зефирова Рупцова
  Росен Антимов Багрянов
  Атанас Димитров Ангелов
  Елена Костадинова Илиева
  Радка Железова Желева
  1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 16 септември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения