Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3486-МИ
София, 18 юни 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

Общинска избирателна комисия – Плевен, с писмо вх. № ЦИК-ЧМИ-11-59 от 17.06.2024 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 267-МИ от 13.06.2024 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство с. Коиловци, община Плевен, област Плевен – Мирослав Володиев Илиев.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 267-МИ от 13.06.2024 г., протокол № 59 от 13.06.2024 г. на ОИК – Плевен, заверено копие на писмо с изх. № ОбС-0597 от 05.06.2024 г. чрез председателя на ОбС – Плевен, с приложена оставка и таблица от ТЗ „ГРАО“ - Плевен, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на с. Коиловци, община Плевен, област Плевен, към 15.03.2024 г. е 697 души, поради което в кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Плевен, област Плевен, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, установяващи предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения