Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3483-ПВР/НР
София, 13 септември 2016 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 111 – 116 вкл., чл. 3, ал. 3 и чл. 34 от Изборния кодекс, както и  чл. 7, ал. 1 във връзка с § 2 от ПЗР от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Определение. Регистрация. Заличаване.

 1. Наблюдатели по смисъла на Изборния кодекс (ИК) са дееспособни физически лица, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ИК и регистрирани от ЦИК по реда, предвиден в Кодекса.
 2. Наблюдателите на изборите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочване на следващите избори за президент и вицепрезидент на републиката, а наблюдателите на националния референдум до влизане в сила на решението за обявяване резултатите от референдума.
 3. Централната избирателна комисия приема заявления за регистрации на наблюдатели до три дни преди изборния ден и приема решения за регистрации до изборния ден на наблюдателите в изборите и националния референдум, които са:

3.1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защита на политическите права на гражданите;

3.2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и неправителствени организации, както и лица, които не са български граждани и са посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, или от партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за националния референдум.

 1. Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите и/или в националния референдум, както и самите наблюдатели, въз основа на заявления (Приложение № 28-ПВР/НР), подписани от лицето или лицата, представляващи организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация, или от изрично упълномощено лице.

4.1. Заявленията по т. 3 се подават най-късно до три дни преди изборния ден и към тях се прилагат:

4.1.1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите/референдума;

4.1.2. удостоверение за вписване в регистъра на юридическите лица, регистрирани в обществена полза в Централния регистър към Министерството на правосъдието;

4.1.3. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;

4.1.4. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите и/или в националния референдум. Списъкът се представя на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

4.1.5. декларация на всяко едно от лицата от списъка по предходната точка, че са съгласни да бъдат регистрирани като наблюдатели по образец (Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа);

4.1.6. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Представителите на неправителствената организация могат да бъдат упълномощени с общо пълномощно.

4.2. Когато една неправителствена организация е заявила за регистрация, както за изборите, така и за националния референдум, прилага един списък. В този случай удостоверението за актуално правно състояние на организацията следва да е издадено не по-рано от 8 август 2016 г.

4.3. В случаите, при които след регистрацията й организацията прави предложения за промени или допълнения в списъка на регистрираните наблюдатели, представя в ЦИК заявление (Приложение № 29-ПВР/НР от изборните книжа).

 1. Министерството на външните работи отправя покана към организациите по т. 3.2., както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите и/или референдума, или от чуждестранни партии и неправителствени организации.
 2. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 3.2. въз основа на искане от Министерството на външните работи (Приложение № 31-ПВР/НР от изборните книжа), към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или неправителствена организация и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.
 3. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 3.1. въз основа на списъка по т. 4.1.4. при спазване на изискването на т. 4 и т. 4.1.
 4. Всяко лице, регистрирано като наблюдател от организациите по т. 3.1. и т. 3.2., може да поиска да бъде заличена регистрацията му с писмено заявление, свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия уведомява съответната организация за решението си.

8.1. Когато след регистрацията се установи, че някое от лицата, регистрирани като наблюдатели, не отговаря на изискванията, залегнали в настоящото решение, Централната избирателна комисия заличава регистрацията му.

ІІ. Регистър. Удостоверение.

 1. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели. Достъпът до личните данни в регистрите се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 2. Централната избирателна комисия издава удостоверения (Приложение № 33-ПВР/НР и/или Приложение № 34-ПВР/НР) на наблюдателите, регистрирани в изборите и/или референдума.
 3. Организациите, заявили наблюдатели по т. 3.1. и 3.2., могат да правят промени в списъка на регистрираните наблюдатели по реда, предвиден в т. 4.3.
 4. Общият брой на наблюдателите в страната, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната, образувани за произвеждане на изборите и националния референдум
 5. Общият брой на наблюдателите извън страната, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната, образувани за произвеждане на изборите и националния референдум.

III. Права и задължения на наблюдателите. Съвместимост.

 1. Наблюдателите имат право да:

14.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

14.2. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

14.3. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

14.4. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

14.5. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

14.6. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 287, ал. 7 от ИК;

14.7. присъстват при въвеждането в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

14.8. получат срещу подпис копие от протокола за избора/националния референдум с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в района;

14.9. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

14.10. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;

14.11. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.

 1. В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 2. На регистрираните наблюдатели при поискване се издава удостоверение за гласуване на друго място на основание и по реда, предвиден в чл. 34 от ИК.
 3. Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.
 4. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.
 5. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци, съгласно Решение № 3378-ПВР/НР от 16.08.2016 г. на ЦИК и удостоверения, издадени от Централната избирателна комисия. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци или удостоверения, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната избирателна комисия. Районната избирателна комисия се произнася незабавно и решението й е окончателно.
 6. Наблюдателят не може да бъде кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител или в друго подобно качество.
 7. Лицата от органите на управление на организациите, подали заявление за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, не могат да съвместяват и други качества в изборния процес, като член на избирателна комисия, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, кандидат, а така също и да членуват в ръководствата на политическите субекти, участници в изборите.
 8. За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати или свързани с тях лица.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения