Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3480-ЕП/НС
София, 14 юни 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № ЦИК-ЕПНС-10-1455 от 14.06.2024 г. е постъпило заявление от Исмет Салих Узунов за освобождаването му като секретар на РИК в Първи изборен район – Благоевградски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на Районна избирателна комисия в Първи изборен район – Благоевградски, Исмет Салих Узунов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения