Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3475-НС
София, 13 юни 2024 г.

ОТНОСНО: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е заявление с вх. № ЦИК-НС-09-243/13.06.2024 г. от Станислав Тодоров Трифонов, регистриран като кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г., с което заявява, че желае да не бъде обявен за избран за народен представител.

Централната избирателна комисия счита, че заявлението е подадено преди изтичане на срока чл. 298 и чл. 300, ал. 2 ИК за обявяване имената на избраните народни представители. По същество заявлението представлява оттегляне на съгласието на кандидата по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК за участие в изборите, което е необходимо изискване за регистрация. При положение че съгласие вече не е налице, ЦИК заличава от съответната листа и не обявява лицето за избрано за народен представител.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Станислав Тодоров Трифонов следва да бъде заличен от листата на партия „Има такъв народ“, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 298 във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 3 и чл. 300, ал. 2 ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА Станислав Тодоров Трифонов, ЕГН …, от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения