Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3473-МИ/НР
София, 12 септември 2016 г.

ОТНОСНО: назначаване на член на ОИК – Момчилград

С вх. № МИ-11-15 от 31.08.2016 г. е постъпило предложение от Ирина Ангелова Мухтарова – упълномощен представител на Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ за област Кърджали, на мястото на освободения с Решение № 3200-МИ/НР от 20 април 2016 г. член на ОИК – Момчилград, Мирослава Миткова Стойкова-Караджова, да бъде назначена Събина Асенова Иванова.

Към предложението са приложени: декларация чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Събина Асенова Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Момчилград, област Кърджали, Събина Асенова Иванова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения