Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3470-МИ
София, 10 септември 2016 г.

ОТНОСНО: назначаване на секционна избирателна комисия за частичните избори за кметове на кметство Владо Тричков и на кметство Свидня, община Своге, на 2 октомври 2016 г.

Постъпило е по електронната поща писмо с вх. № ЧМИ-15-27/07.09.2016 г. от ОИК – Своге, с приложени към него копия от проект за дневен ред за заседание на 06.09.2016 г., протокол № 0075/06.09.2016 г. и копия от решение № 0271/06.09.2016 г. и решение № 0272/06.09.2016 г., които са отхвърлени при условията на чл. 85, ал. 4, изр. 2 от ИК предложените проекти на решения за назначаване на СИК № 39 – с. Свидня, и СИК № 13 и № 14 – с. Владо Тричков. По пощата на 08.09.2016 г. са пристигнали всички книжа и материали към преписката по назначаване на СИК – с. Владо Тричков и СИК – с. Свидня, съгласно опис в приложеното писмо.

По преписката са приложени всички необходими документи за извършване назначаване на СИК, а именно: протокол от проведените консултации и доказателства за начина на свикването им, пълномощни от съответните партии и коалиции на името на участвалите в консултацията техни представители, предложение от партиите и коалициите с приложените към тях документи и декларации съгласно изискванията на ИК. Налице е формиран поименен състав и на трите секционни избирателни комисии, като е съобразено и Решение № 3390-МИ от 17.08.2016 г. на ЦИК за броя на членовете в тях. В протокола не са отразени възражения срещу поименния състав, но решенията не са постигнали мнозинство от 2/3 от присъстващите, поради което е налице отказ по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. 2 от ИК.

Подложените на гласуване поименни състави на СИК № 13 и № 14, с. Владо Тричков, и СИК № 39, с. Свидня, община Своге, отговарят на изискванията на чл. 92 от ИК. При проведените консултации е спазен редът, предвиден в Решение № 1984-МИ от 08.09.2015 г. на ЦИК. Налице са и необходимите документи, установяващи спазването на изискванията спрямо членовете на СИК.

От изложеното по-горе се установява, че решения № 0271 и № 0272 от 06.09.2016 г., постановени при условията на чл. 85, ал. 4, изр. 2 от ИК, са незаконосъобразни, поради което ЦИК следва да ги отмени, да постанови решение, с което да назначи съставите на СИК № 13 и № 14, с. Владо Тричков, и № 39, с. Свидня, община Своге.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 91, ал. 13 и чл. 92, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА секционна избирателна комисия № 234300013, с. Владо Тричков, община Своге, в състав:

Име, презиме и фамилия ЕГН Длъжност в комисията
1. Валентин Благоев Найденов   Председател
2. Мартин Лазаров Борисов   Зам.-председател
3. Петя Василева Грозданова   Секретар
4. Даниела Петрова Димитрова   Член
5. Албена Красимирова Борисова   Член
6. Милена Николова Гъргорова   Член
7. Зоя Данчова Тодорова   Член
8.Милен Борисов Панчев   Член
9.Илияна Георгиева Веселинова   Член

НАЗНАЧАВА секционна избирателна комисия № 234300014, с. Владо Тричков, община Своге, в състав:

Име, презиме и фамилия ЕГН Длъжност в комисията
1. Елизабет Пламенова Тодорова    Председател
2. Беатрис Рангелова Рангелова    Зам.-председател
3. Георги Божидаров Андонов    Секретар
4. Борислав Тодоров Борисов    Член
5. Румен Ягодинов Григоров    Член
6. Владимир Огнянов Илиев    Член
7. Славка Атанасова Лозанова    Член

НАЗНАЧАВА секционна избирателна комисия № 234300039, с. Свидня, община Своге, в състав:

Име, презиме и фамилия ЕГН Длъжност в комисията
1. Александър Добрев Еленков   Председател
2. Катя Петрова Григорова   Зам.-председател
3. Диана Георгиева Анкина   Секретар
4. Михаил Славчов Михайлов   Член
5. Валерия Исидорова Терзийска   Член
6. Петкана Милушева Павлова   Член
7. Анна Николаева Стоянова   Член
8.Иван Павлов Иванов   Член
9.Йоана Валериева Димитрова   Член

ВРЪЩА преписката на ОИК – Своге за изпълнение и за утвърждаване на списък на резервите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения