Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 347-ПВР/МИ
София, 12 май 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № ЕП-06-279 от 08.05.2014 г. на ЦИК от кмета на община Елена с искане да бъде разрешено ползването на помещението, в което се съхраняват бюлетините, книжата и материалите от проведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г., за съхранение на бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация и останалите книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 25 май 2014 г. Във връзка с искането за съвместяване на книжата от предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България поради липса на друго подходящо помещение възниква необходимост от отваряне на помещението, в което се съхраняват бюлетините, книжата и материалите от произведените местни избори и избори за президент и вицепрезидент на Република България на 23 и 30 октомври 2011 г.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс и т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20.10.2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10.05.2012 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение в община Елена, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г., във връзка със съвместяване на книжата от предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Да се осигури разделното съхраняване на торбите, пликовете и   останалите книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 25.05.2014 г., на обособено в помещението място, непозволяващо смесването им или по друг начин объркването, или изгубването на изборните книжа и материали.

Достъпът да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.

След отваряне на помещението и поставянето на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, последното задължително се запечатва и с хартиена лента и се подпечатва с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от отменения Изборен кодекс от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За отварянето на помещението и извършените действия се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

Да се уведоми Общинската избирателна комисия за решението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения