Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3452-НР
София, 8 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция при едновременно произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 4, ал. 1, чл. 16 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, т. 13, букви „а“ и „б“, чл. 132 – чл. 137, ал. 1, чл. 138 – чл. 145, ал. 1, чл. 151, ал. 3, чл. 152, ал. 1, буква „а”, чл. 153 – чл. 155, ал. 1, чл. 320 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 19, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК), Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

 1. За участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпросите на националния референдум или на алтернативната позиция в ЦИК могат да се регистрират инициативни комитети, партии и коалиции.

При регистрацията инициативният комитет, партията или коалицията трябва да посочат позиция в подкрепа или алтернативна позиция по всеки един от трите въпроса на референдума с кратко, точно и ясно описание на всяка една от позициите.

 1. Правила за наименование или абревиатура на коалиция

2.1. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента на републиката за определяне датата на националния референдум, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.

2.2. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри

или други знаци.

Забраната по т. 2.1. и т. 2.2. не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията, или на ръководството на парламентарната група.

 1. Партиите и коалициите, които са регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, могат да ползват регистрацията си при информационно-разяснителната кампания на националния референдум, като подават само заявление за участие.

ІІ. Регистрация на инициативни комитети

 1. Инициативният комитет се състои от не по-малко от 21 членове, които притежават избирателно право по чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България и имат постоянен адрес на територията на Република България към датата на издаване на указа на президента за определяне на дата на националния референдум (8 август 2016 г.).
 2. Всеки гласоподавател може да участва само в един инициативен комитет.
 3. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
 4. Инициативният комитет представя в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 26 септември 2016 г. (40 дни преди деня на референдума).
 5. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 6. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) искане за регистрация за участие в информационно-разяснителната кампания с посочване на позицията „ДА“ или „НЕ“ по всеки един от трите въпроса на референдума, съгласно решението за създаване на инициативния комитет, и кратко, точно и ясно описание на всяка една от позициите;

в) адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет, което съдържа позицията по всеки от въпросите на националния референдум и мотивите към нея, и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 41-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл. 3, ал. 3 от ИК, както и че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в списъка за подкрепа на регистрацията на инициативния комитет по въпросите на националния референдум за други цели, освен предвидените в ИК  и ЗПУГДВМС;

г) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум;

д) списък, съдържащ имената, единния граждански номер, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. (населено място, улица и номер) и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 гласоподаватели, положен пред член на инициативния комитет, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум (Приложение № 40-НР от книжата за произвеждане на национален референдум). Всеки гласоподавател може да участва в един списък на инициативен комитет, партия или коалиция.

Списъкът се предава и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа единния граждански номер, имената, населеното място, улицата и номера на гласоподавателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка се определят с решение на ЦИК.

Гласоподавател, който подкрепя участието на инициативния комитет в информационно-разяснителната кампания в националния референдум, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Подписите на гласоподавателите се поставят пред член на инициативния комитет, за достоверността на което той се подписва в списъка. Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка на изпълнението на изискванията и документите за регистрация, а списъците по т. 10, буква „д“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При приемане на документите и установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 26 септември 2016 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

 1. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 10, буква „д“, представени от инициативния комитет (Приложение № 40-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), не по-късно от 29 септември 2016 г. включително (37 дни преди деня на референдума).
 2. Когато проверката не е приключила до 26 септември 2016 г. (40 дни преди деня на референдума), инициативният комитет се регистрира при условията на незавършена проверка.
 3. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (26 септември 2016 г.) се установи, че списъкът в подкрепа на инициативния комитет не съдържа 2500 подписи на гласоподаватели, регистрацията му се заличава с решение, което се съобщава веднага на инициативния комитет и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.
 4. Отказът на ЦИК за регистрация на инициативния комитет може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в провеждането на информационно-разяснителната кампания, независимо дали срокът за регистрация (26 септември 2016 г.) е изтекъл, но не по-късно от 31 дни преди деня на референдума (5 октомври 2016 г.).

ІІІ. Регистрация на партии

 1. Не по-късно от 26 септември 2016 г. (40 дни преди деня на референдума) партиите представят в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 45-НР от книжата за произвеждане на национален референдум). Заявлението се подписва от лицето/та, представляващо/и партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията.
 2. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;

б) искане за регистрация за участие в информационно-разяснителната кампания с посочване на позицията „ДА“ или „НЕ“ по всеки един от трите въпроса на референдума и кратко, точно и ясно описание на позициите;

в) адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат:

а) удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 г. – датата на издаване на Указ № 279 от 8 август 2016 г. на президента на републиката за определяне датата на референдума;

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) списък, съдържащ имената, единния граждански номер, постоянен адрес в Република България към 8 август 2016 г. (населено място, улица и номер) и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 гласоподаватели, положен пред упълномощени от партията лица, подкрепящи регистрацията на партията за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума (Приложение № 47-НР от книжата за произвеждане на национален референдум). Всеки гласоподавател може да участва в един списък на инициативен комитет, партия или коалиция.

Списъкът се предава и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа единния граждански номер, имената, населеното място, улицата и номера на гласоподавателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в решение на ЦИК;

д) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация;

е) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва информационно-разяснителната кампания, издадено от съответната банка;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с информационно-разяснителната кампания;

з) изрично пълномощно от представляващото/те партията лице/а в случаите, когато документите се подписват и подават от упълномощено/и лице/а.

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията и документите за регистрация, а списъците по т. 18, буква „г“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При приемане на документите и установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 26 септември 2016 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

 1. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 18, буква „г“, представени от партиите (Приложение № 47-НР от книжата за произвеждане на национален референдум) не по-късно от 29 септември 2016 г. (37 дни преди деня на референдума).
 2. Когато проверката не е приключила до 26 септември 2016 г. (40 дни преди деня на референдума), партията се регистрира при условията на незавършена проверка.
 3. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (26 септември 2016 г.) се установи, че списъкът в подкрепа на партията не съдържа 2500 подписи на гласоподаватели, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.
 4. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията за участие в провеждането на информационно-разяснителната кампания, независимо дали срокът за регистрация (26 септември 2016 г.) е изтекъл, но не по-късно от 31 дни преди деня на референдума (5 октомври 2016 г.).

ІV. Регистрация на коалиции

 1. Коалициите се регистрират в ЦИК въз основа на заявление (Приложение № 46-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписано от лицето/лицата, представляващо/ представляващи коалицията според решението за образуването й, подадено не по-късно от 26 септември 2016 г. (40 дни преди деня на референдума). Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те коалицията.

Към заявлението се прилага решение за образуване на коалицията, което съдържа позицията по всеки един от въпросите на националния референдум и мотивите към нея, представляващият/те коалицията, и партията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с информационно-разяснителната кампания.

 1. В заявлението за регистрация на коалиция се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на коалицията според решението за образуването й;

б) искане за регистрация за участие в провеждане на информационно-разяснителната кампания с посочване на позицията „ДА“ или „НЕ“ по всеки един от трите въпроса на референдума и кратко, точно и ясно описание на всяка една от позициите;

в) адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация коалицията представя:

26.1. За всяка от участващите в коалицията партии:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийски градски съд не по-рано от 8 август 2016 г. – датата на издаване на Указ № 279 от 8 август 2016 г. на президента на републиката за определяне на дата на референдума;

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация.

26.2. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицето/та, представляващо/и партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии;

26.3. образец от подписите на лицата, представляващи коалицията;

26.4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;

26.5. списък, съдържащ имената, единния граждански номер, постоянния адрес в Република България към 8 август 2016 г. (населено място, улица и номер) и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 гласоподаватели, положен пред упълномощени от коалицията лица, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума (Приложение № 47-НР от книжата за произвеждане на национален референдум). Всеки гласоподавател може да участва в един списък на инициативен комитет, партия или коалиция.

Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, на технически носител, като съдържа единния граждански номер, имената, населеното място, улицата и номера на гласоподавателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка се определят с решение на ЦИК.

26.6. Удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от партиите от състава на коалицията (определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, по която ще се обслужва информационно-разяснителната кампания, издадено от съответната банка;

26.7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с информационно-разяснителната кампания;

26.8. Изрично пълномощно от представляващото/те партията лице/а в случаите, когато документите се подписват и/или подават от упълномощено/и лице/а.

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка на изпълнението на изискванията и документите за регистрация, а списъците по т. 26.5. в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При приемане на документите и установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 26 септември 2016 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

 1. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 26.5., представени от коалициите (Приложение № 47-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), не по-късно от 29 септември 2016 г. (37 дни преди деня на референдума).
 2. Когато проверката не е приключила до 26 септември 2016 г. (40 дни преди деня на референдума), коалицията се регистрира при условията на незавършена проверка.
 3. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (26 септември 2016 г.) се установи, че списъкът в подкрепа на коалицията не съдържа 2500 подписи на гласоподаватели, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на коалицията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.
 4. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира коалицията за участие в провеждането на информационно-разяснителната кампания, независимо дали срокът за регистрация 26 септември 2016 г.) е изтекъл, но не по-късно от 31 дни преди деня на референдума (5 октомври 2016 г.).

V. Участие на партии и коалиции в информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум, които са регистрирани в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

 1. Не по-късно от 26 септември 2016 г. (40 дни преди деня на референдума) партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация в националния референдум, ползващи се от разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС (Приложение № 44-НР от книжата за произвеждане на национален референдум).
 2. В заявлението посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация/ коалицията според решението за образуването й;

б) искане за регистрация за участие в информационно-разяснителната кампания с посочване на позицията „ДА“ или „НЕ“ по всеки един от трите въпроса на референдума и кратко, точно и ясно описание на всяка една от позициите;

в) адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт;

г) изрично пълномощно от представляващото/те партията или коалицията лице/а в случаите, когато документите се подписват и/или подават от упълномощено/и лице/а.

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка на изпълнението на изискванията за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум, вписва партията/коалицията в регистъра на партиите и коалициите (приложения № 50-НР и № 51-НР от книжата за произвеждане на национален референдум) и им издава удостоверения за регистрация.
 2. В случаите в които ЦИК заличи с решение регистрацията на партия и коалиция за участието им в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, ЦИК с решение заличава участието на партията или коалицията в информационно-разяснителната кампания на националния референдум.

VІ. Регистри и удостоверения

 1. За регистрация на инициативен комитет, партия и коалиция ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на инициативните комитети, партиите и коалициите за участие в информационно-разяснителната по въпросите на референдума (приложения № 43-НР, № 50-НР и 51-НР от книжата за произвеждане на национален референдум).
 2. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет, партия и коалиция за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума (приложения № 42-НР, № 48-НР и № 49-НР от книжата за произвеждане на национален референдум).

VІІ. Изпращане на списъци след регистрация и вписване в ЦИК

 1. Централната избирателна комисия незабавно след приключване на регистрацията на инициативните комитети, партиите и коалициите за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума изпраща на районните избирателни комисии списък на регистрираните и вписаните в регистрите инициативни комитети, партии и коалиции.

VІІІ. Справка в списъците по т. 10, буква „д” от раздел ІІ, т. 18 буква „г“ от раздел ІІІ и т. 26.5. от раздел ІV

 1. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки гласоподавател да може да прави справка в списъците по т. 10, буква „д“ от раздел ІІ, т. 18, буква „д“ от раздел ІІІ и т. 26.5. от раздел ІV по единен граждански номер. Справката се извършва чрез интернет страницата на ЦИК при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

ІХ. Подаване на документи за регистрация

 1. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции за участие в информационно-разяснителната кампания по въпросите на референдума от 9,00 ч. на 12 септември 2016 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.
 2. Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 17,00 ч. на 26 септември 2016 г.

 1. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по ИК, освен в определените в него случаи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения