Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 345-ЕП
София, 12 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на ФОНДАЦИЯ „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ“ АД за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-72 от 12.05.2014 г. от ФОНДАЦИЯ „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ" АД, представлявана от Андрей Венцелов Райчев - управител, чрез пълномощника Галя Иванова Давидкова за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на фондацията от 29.04.2014 г. по ф.д. № 8507/2001 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Андрей Венцелов Райчев, представляващ фондацията, в полза на Галя Иванова Давидкова и на 120 (сто и двадесет) лица - представители на ФОНДАЦИЯ „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ" АД; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от фондацията лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА ФОНДАЦИЯ „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ" АД за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 120 упълномощени представители на ФОНДАЦИЯ „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ИНСТИТУТ" АД, както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Александър Георгиев Атанасов
2. Александър Владимиров Захов
3. Анатоли Иванов Лазаров
4. Ангелинка Василева Стойчева
5. Анна Асенова Мавродиева
6. Атанас Спасов Атанасов
7. Атанаска Благомирова Шопова-Дашева
8. Атанаска Георгиева Модова
9. Бистра Асенова Карапанчева
10. Боряна Димова Златева
11. Величка Петкова Чернева-Желева
12. Величка Борисова Георгиева
13. Венера Илиева Златева
14. Веселин Василев Николов
15. Виктор Ангелов Лозанов
16. Виктор Петрович Бонев
17. Виолета Маринова Георгиева
18. Владимир Георгиев Георгиев
19. Владимир Иванов Резняков
20. Владимир Любенов Палуков
21. Владимир Стоянов Иванов
22. Вълкана Станкова Янакиева
23. Върбинка Маркова Стоянова
24. Ганка Христова Микова
25. Георги Атанасов Чанков
26. Георги Емилов Георгиев
27. Георги Щерионов Костов
28. Даниел Юлиев Попов
29. Даниела Йорданова Бенекова
30. Денемир Олег Малеев
31. Дечка Кирева Александрова
32. Джевдет Османов Шакиров
33. Диана Стоянова Димитрова
34. Димитринка Александрова Михалкова
35. Димитър Иванов Янудов
36. Димитър Крумов Митов
37. Добринка Атанасова Стоянова
38. Добринка Василева Стоева
39. Донка Пенева Юрукова
40. Донка Атанасова Георгиева
41. Дочка Георгиева Кирацова
42. Евелина Николова Попова
43. Евелина Цветанова Димитрова
44. Елена Антонова Самалиева
45. Елена Тфифонова Динкова
46. Еленка Йорданова Василева
47. Елка Иванова Цветкова
48. Жана Георгиева Лозанова
49. Живка Вълева Маврова
50. Живко Иванов Петров
51. Здравко Александров Христов
52. Здравко Спиров Петров
53. Златка Иванова Бояджиева
54. Зорница Миткова Георгиева-Колева
55. Иван Борисов Деспотов
56. Иван Маринов Димитров
57. Иван Монев Иванов
58. Иванка Василева Орманова
59. Илия Иванов Равалиев
60. Илия Николов Илиев
61. Йордан Владков Цеков
62. Йорданка Калинова Тошева
63. Катя Дончева Дончева
64. Колю Йорданов Грудев
65. Красимира Иванова Пастракова
66. Любен Цветков Иванов
67. Любка Иванова Огнева
68. Людмила Димитрова Алексиева
69. Маргарита Иванчова Димитрова
70. Мариана Иванова Колева
71. Мария Илийчева Борисова
72. Мария Стоянова Танчева
73. Милена Иванова Иванова
74. Милиян Димитров Господинов
75. Мирослав Григоров Николов
76. Михаил Маринов Карамихалев
77. Михаил Пламенов Михайлов
78. Надежда Николова Манахилова
79. Нели Драганова Стойнова
80. Николина Енева Иробалиева
81. Нонка Тодорова Лискова
82. Павлин Веселинов Гочев
83. Парашкева Кирилова Кундурджиева
84. Пена Лазарова Терзиева
85. Пенка Христова Христова
86. Петър Тодоров Тодоров
87. Пламен Костадинов Златев
88. Поля Кирилова Маринова
89. Радостина Ангелова Демирева
90. Росен Асенов Косов
91. Росен Тодоров Кушлев
92. Росица Динева Георгиева
93. Румен Димитров Рашев
94. Румен Добрев Атанасов
95. Светла Недева Тодорова
96. Светла Рашкова Кефирова
97. Светлана Петрова Ганева
98. Светлина Минчева Колова
99. Сергей Здравков Димитров
100. Славян Богданов Николов
101. Стайка Минчова Рангелова
102. Станимир Великов Русев
103. Станимир Нейков Петров
104. Станка Ганчева Янева
105. Станка Стефанова Иванова
106. Стефан Василев Върлаков
107. Стоянка Стоянова Вълчева
108. Таня Владимирова Игнатова
109. Теменужка Христова Богданова
110. Теодора Благоева Илиева
111. Тонка Димитрова Русева
112. Уляна Крумова Иванова
113. Харалампи Венелинов Кирпев
114. Христина Вълева Панделиева
115. Христина Петрова Дайлянова
116. Христо Венчов Христов
117. Цветанка Йорданова Йончева
118. Цветанка Младенова Ставрева
119. Чавдар Димов Кюркчиев
120. Юлия Иванова Тодорова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения