Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3447-ПВР
София, 7 септември 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Карнобат, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., за преместване на книжата в друго помещение

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-177 от 31.08.2016 г. на Централната избирателна комисия от Георги Димитров – кмет на община Карнобат, с искане за отваряне на запечатано помещение № 1, намиращо се в избените помещения на община Карнобат, бул. „България“ № 12, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., за да може в същото помещение да се приберат изборните книжа и материали от предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори за президент и вицепрезидент.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение № 1, намиращо се в избените помещения на община Карнобат, бул. „България“ № 12, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., за да може в същото помещение да се приберат изборните книжа и материали от предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица определена със заповед на кмета на общината.

Книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори за президент и вицепрезидент.

Преместването на изборните книжа и материали в друго помещение да се извърши под контрола на определените с решението членове на ОИК, както и от определените със заповедта на кмета длъжностни лица.

След всяко отваряне на помещението то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от определените лица и подпечатана с печата по Решение № 1520-МИ от 12 август 2015 г. на ЦИК, който се съхранява от кмета на общината/района след приключване на мандата на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения