Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3445-МИ
София, 1 септември 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Венцислав Младенов Атанасов – представляващ партия ДПС за община Своге, срещу решение № 0259-МИ от 26.08.2016 г. на ОИК – Своге, Софийска област

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-989 от 01.09.2016 г. от Венцислав Младенов Атанасов – представляващ партия ДПС за община Своге, срещу решение № 0259-МИ от 26.08.2016 г. на ОИК – Своге, Софийска област.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия чрез ОИК – Своге на 01.09.2016 г. В жалбата се прави оплакване за незаконосъобразност на решение № 0259/26.08.2016 г. на ОИК – Своге като противоречащо на изискванията на чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ от 08.09.2015 г. на ЦИК. Доколкото определения брой на членовете в СИК за произвеждане на частичните избори в кметства Владо Тричков и Свидня, община Своге не дава възможност да се осъществи представителство на членовете на СИК, предложени от парламентарно представените партии и коалиции, съобразно съотношението в ОИК. Към жалбата са приложени обжалваното решение на ОИК и протокол № 0069/26.08.2016 г. на ОИК.

Жалбата е подадена в ОИК – Своге в законния тридневен срок – на 29.08.2016 г. с вх. № 210. Като подадена в срок жалбата е допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна. Определения брой на членове на СИК седем члена за секция № 234300013, с. Владо Тричков, пет члена за секция № 234300014, с. Владо Тричков, и седем члена за секция № 234300039, с. Свидня не дава възможност да се приложи разпоредбата на чл. 92, ал. 4 и 6 от ИК.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 92, ал. 4 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 0259-МИ от 26.08.2016 г. на ОИК – Своге, Софийска област.

ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на СИК:

- в секция № 234300013, с. Владо Тричков – 9 (девет);

- в секция № 234300014, с. Владо Тричков – 7 (седем);

- в секция № 234300039, с. Свидня – 9 (девет).

ВРЪЩА преписката на ОИК – Своге, Софийска област. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения