Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3444-МИ
София, 8 юни 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Трън, област Перник

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-09-337 от 07.06.2024 г. от Т. Й. М. – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ за община Трън. Предлага се на мястото на Александър Христов Христов, зам.-председател на ОИК – Трън, починал на 15.11.2023 г., да бъде назначена Анита Любенова Гълъбова.

Към заявлението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Анита Любенова Гълъбова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на Александър Христов Христов като зам.-председател на ОИК – Трън, област Перник, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 ИК и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Трън, област Перник, Анита Любенова Гълъбова, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения