Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3442-ПВР
София, 1 септември 2016 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите, коалициите и независими кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 133, ал. 2, т. 5, чл. 135, чл. 140, ал. 3, т. 6, чл. 142 и чл. 320 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

 1. Незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., Централната избирателна комисия (ЦИК) предава същия, ведно с техническия носител, съдържащ списъка в структуриран електронен вид на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка. Проверките на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, следват реда на вписването им в регистъра на ЦИК.
 2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред упълномощено/и от партията/коалицията лице/а и обхваща:
 • имената (собствено, бащино и фамилно);
 • единния граждански номер на избирателя;
 • наличие на саморъчни подписи на избирателите и на упълномощеното/ите от партията/коалицията лице/а.
 1. При установяване на 2500 коректни записа при извършване на проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.
 2. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

4.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

 • наименование на партия/коалиция;
 • дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;
 • броя на листовете на списъка;
 • заявения брой от партия/коалиция избиратели, вписани в списъка.

4.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

 • броя на избирателите по представения за проверка списък;
 • брой проверени записи;
 • общ брой установени коректни записи;
 • брой некоректни ЕГН;
 • брой несъответствия между ЕГН и имена;
 • брой повторени записи в списъка;
 • брой лица, участвали в предходни списъци;
 • брой неверни и непълни имена;
 • брой саморъчни подписи на избиратели, за които на съответната страница, на която са положени, липсват три имена, ЕГН и подпис на упълномощеното/ите от партията/коалицията лице/а;
 • общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:
  • лица, ненавършили 18-години;
  • лица, поставени под запрещение;
  • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

4.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

4.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 24 септември 2016 г. (42 дни преди изборния ден).

 1. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 24 септември 2016 г. (42 дни преди изборния ден). При поискване от партия или коалиция, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, Централната избирателна комисия предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат на представения от партията/коалицията списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК.

II. Проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката

 1. Незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., Централната избирателна комисия предава същия, ведно с техническия носител, съдържащ списъка в структуриран електронен вид на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка. Проверките на списъците, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати, следват реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на ЦИК.
 2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред член на инициативния комитет, и обхваща:
 • имената (собствено, бащино и фамилно);
 • единния граждански номер на избирателя;
 • наличие на саморъчни подписи на избирателите, положени пред член на инициативния комитет.
 1. При установяване на 2500 коректни записа при извършване на проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.
 2. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

9.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 320, ал. 2 от ИК на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

 • наименование на инициативния комитет;
 • дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;
 • броя на листовете на списъка;
 • заявения брой от инициативния комитет избиратели, вписани в списъка.

9.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

 • броя на избирателите по представения за проверка списък;
 • брой проверени записи;
 • общ брой установени коректни записи;
 • брой некоректни ЕГН;
 • брой несъответствия между ЕГН и имена;
 • брой повторени записи в списъка;
 • брой лица, участвали в предходни списъци;
 • брой неверни и непълни имена;
 • брой саморъчни подписи на избиратели, за които на съответната страница, на която са положени, липсват три имена, ЕГН и подпис на член на инициативния комитет;
 • общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:
  • лица, ненавършили 18-години;
  • лица, поставени под запрещение;
  • лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

9.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със списъка по чл. 320, ал. 2 от ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

9.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 4 октомври 2016 г. (32 дни преди изборния ден).

 1. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 320, ал. 2 от ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 4 октомври 2016 г. (32 дни преди изборния ден). При поискване от инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, Централната избирателна комисия предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат на представения от инициативния комитет списък по чл. 320 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • № 2991-МИ / 20.02.2024

  относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

 • № 2990-МИ / 20.02.2024

  относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

 • всички решения