Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3438-ЕП/НС
София, 7 юни 2024 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 3053-ЕП/НС от 9 април 2024 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя и допълва Решение № 3053-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК, като създава нови т. 2.4.1. и т. 2.4.2:

„2.4.1. Членовете на СИК в страната, които са представили протоколи без грешки, за които Изчислителният пункт към РИК е издал приемо-предавателни разписки, потвърдени от СИК и РИК без корекции и поправка на грешки, получават допълнително възнаграждение в размер на 25 лв.

2.4.2. Допълнителното възнаграждение се получава въз основа на представен на общината от ЦИК чрез РИК списък на СИК без установени грешки или липси в протоколите на СИК.“


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

3053-ЕП/НС/

Календар

Решения