Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3432-ЕП/МИ
София, 27 август 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали, в община Каспичан, област Шумен, поради извършване на строително-ремонтни дейности

Постъпило е искане с вх. № МИ-14-176 от 25.08.2016 г. на ЦИК от Милена Недева – кмет на община Каспичан, за отваряне на запечатани помещения – стая № 505, ет. V, в която се съхраняват изборни книжа и материали от произведения национален референдум през 2013 г., от избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., и стая № 506В, ет. V, в която се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г.

Искането за отваряне на запечатано помещение – стая 505, ет. V, е във връзка с предстоящи строително-ремонтни дейности в сградата на Общинска администрация – гр. Каспичан, с цел подмяна на дограма.

Искането за отваряне на запечатано помещение – стая 506В, ет. V, е във връзка с преместване на изборните книжа и материали от местните избори през 2015 г. в стая № 506Б, ет. V, с цел подмяна на дограма на стая № 506В.

Съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Съгласно Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. отварянето на помещения, в които се съхраняват книжа и материали от националния референдум на 27 януари 2013 г. е от компетентността на кмета на общината

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 30 и 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. и т. 17 и 18 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение – стая № 505, ет. V, в която се съхраняват изборни книжа и материали от произведения национален референдум през 2013 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. за извършване на строително-ремонтни дейности.

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение – стая № 506В, ет. V, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. и преместването им в стая № 506Б, ет. V, с цел подмяна на дограма на стая № 506В, ет. V.

След преместването на книжата и материалите – стая № 506Б задължително се заключва и се запечатва с хартиена лента, подписана от определените лица и подпечатана с печата по Решение № 1520-МИ от 12 август 2015 г. на ЦИК.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 17 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица определена със заповед на кмета на общината.

За времето на извършване на ремонтните дейности изборните книжа и материали да бъдат надлежно съхранявани под контрола на комисията от длъжностни лица, определени със заповедта на кмета.

За отварянето, преместването и запечатването на помещенията се съставят протоколи съобразно т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК, т. 18 от Решение на ЦИК № 314-ЕП от 8 май 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения