Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 343-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград, за нарушение на Изборния кодекс от ПП „Глас Народен“

С вх. № ЕП-23-83/17.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Общински съвет по наркотични вещества – Благоевград, с който е сезирано за извършено нарушение от ПП „Глас Народен“, изразяващо се в изображение на лист от канабис при изработването и разпространението на информационните материали за предизборната кампания на ПП „Глас Народен“ и по-конкретно на кандидата от листата на горепосочената партия Венета Маджистрели. Същият сигнал е подаден и до Съвета за електронни медии, който от своя страна го е препратил на ЦИК по компетентност и е получен с вх. № ЕП-20-151 от 17.05.2019 г.

В сигнала се твърди, че в агитационни материали на политическата партия е използвано изображение на наркотично вещество, чието действие е забранено за използване с рекламна цел съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества. Моли се за предприемане от страна на Централната избирателна комисия на спешни мерки за прекратяване нарушаването на закона. Приложени са 3 броя снимки на предизборен материал (плакет) с лика на горепосочения кандидат, наименованието на политическата партия, номера на бюлетината на фона на листо от канабис.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с приложените материали и извърши проверка, приема за установено следното:

Налице са 3 броя предизборни материали, единият от които е публикуван и на сайта на доставчика на медийни услуги Офф нюз. Въпросните материали, които са публикувани в сайта на доставчика на медийни услуги, по този начин са разпространени на територията на цялата страна, поради което ЦИК е компетентна да се произнесе по случая. Приложените снимки безспорно представляват агитационни материали по смисъла на § 1, т. 17 от ДР от ИК.

Агитационният материал освен че призовава за подкрепа на определена партия и кандидат от нейната листа, съдържа и послание „Различният избор. Избирай трудно ІІ“. Горе вляво се вижда квадрат с номера на партия в интегралната бюлетина на фона на листо от канабис. Разгледан в цялост, същият внушава послание за толерантност към разпространението и употребата на наркотични вещества. Отделно от това, позицията в тази насока очевидно е съчетана с призив именно заради това да се гласува за цитираната партия и кандидат.

Централната избирателна комисия намира, че сигналът е основателен и доказан.

С Решение № 106-ЕП от 9 април 2019 г. на ЦИК партия „Глас Народен“ е регистрирана за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С Решение № 207-ЕП от 23 април 2019 г. на ЦИК е регистрирана кандидатската листа на партия „Глас Народен“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, в която под № 1 фигурира Венета Константинова Маджистрели.

Централната избирателна комисия счита, че в конкретния случай са налице два от съставите на нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. първо ИК. С внушението, което се прави чрез посочените по-горе агитационни материали, макар и индиректно, се застрашава здравето на гражданите, доколкото се популяризират вредни както за здравето, така и за живота вещества. Освен това извън всякакво съмнение се накърняват и добрите нрави, като не само се популяризират суровини за производство на забранени в Република България както за разпространение, така и за употреба вещества, но и чрез позицията си, имплицитно съдържаща се в агитационния материал за тези вещества, се търси подкрепа на политическия субект, което е недопустимо и в разрез с добрите нрави.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 и т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. първо ИК от кандидата за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия „Глас Народен“ Венета Константинова Маджистрели, ЕГН …, с адрес: …, изразяващо се в популяризиране чрез агитационни материали на вредни както за здравето, така и за живота на гражданите вещества и в накърняване на добрите нрави.

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 183, ал. 4, изр. първо ИК на Светослав Емилов Витков, ЕГН …., в качеството му на представляващ политическа партия „Глас Народен“, с адрес: …, изразяващо се в популяризиране чрез агитационни материали на вредни както за здравето, така и за живота на гражданите вещества и в накърняване на добрите нрави.

ПОСТАНОВЯВА премахване на агитационните материали на ПП „Глас Народен“, на които е изобразено листо от канабис, на територията на цялата страна.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове  за установени нарушения на Венета Константинова Маджистрели, ЕГН …, и на Светослав Емилов Витков, ЕГН …, в качеството им на представители на политическа партия „Глас Народен“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения