Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 342-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от общинското ръководство на ПП „ВМРО – БНД“ – гр. Петрич, и от общинската организация на партия „Възраждане“ – гр. Петрич, срещу решение № 41-ЕП 13.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Първи район – Благоевградски

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ЕП-15-95 от 17.05.2019 г. от общинското ръководство на ПП „ВМРО -БНД“ – гр. Петрич, чрез адвокат Велик Илиев Гогов и общинската организация на Партия „Възраждане“ – гр. Петрич, чрез Районна избирателна комисия във Първи район – Благоевградски. С жалбата се оспорва решение № 41-ЕП от 13.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Първи район – Благоевградски, с което е оставен без уважение подаденият от жалбоподателите сигнал.

В жалбата се твърди, че решението на РИК – Благоевград е незаконосъобразно и неправилно, постановено при неизяснена фактическа обстановка и е в противоречие с приложимия закон и неговата цел. Твърди се, че на честването на официалния празник на гр. Петрич на 05.05.2019 г. в разгара на предизборната кампания за изборите за членове на Европейския парламент е извършена предизборна агитация от Мария Габриел, която е поздравила гражданите на гр. Петрич.

Жалбоподателите считат, че е използван „публичен административен ресурс“ съгласно § 1, т. 18 от ДР на ИК във връзка с предизборната кампания на ПП ГЕРБ, тъй като Мария Габриел е водач на листата на партията. Сочи се, че РИК – Благоевград, не е изследвал обстоятелството има ли използване на публичен административен ресурс. Жалбоподателите считат, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 168, ал. 3 ИК, поради което искат от Централната избирателна комисия да се отмени решение № 41-ЕП от 13.05.2019 г. на РИК в Първи район – Благоевградски.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирани лица с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Първи район – Благоевградски, а по същество – за неоснователна по следните съображения

С оспореното решение № 41-ЕП от 13.05.2019 г. РИК – Благоевград е оставила без уважение като неоснователен сигналът, подаден от общинското ръководство на ПП „ВМРО - БНД“ – гр. Петрич, и от общинската организация на партия „Възраждане“ – гр. Петрич, като неоснователен. За да постанови горното решение, РИК – Благоевград е приела, че изказването на Мария Габриел на празника на гр. Петрич, организиран от община Петрич, не представлява предизборна агитация, тъй като видно от съдържанието на самото изказване, публикувано в приложените страници от интернет сайтове, е че то представлява само и единствено поздравление към гражданите на града и славното минало и история на гр. Петрич. В мотивите на решението РИК – Благоевград се е позовала на практика на Върховния административен съд, според която е налице нарушение на разпоредбите на чл. 168, ал. 3 ИК, когато съответният публичен ресурс е ползван като част от нарочно организирана кампания, където се провежда предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 70, ал. 3 и ал. 4 ИК мнозинство. Същото е мотивирано, изложени са фактически и правни основания за издаването му.

Централната избирателна комисия счита, че изводите на РИК – Благоевград, за правилни и законосъобразни, тъй като действително от съдържанието на изказването на Мария Габриел не може да се направи извод, че то представлява предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК. Изказването на Мария Габриел към гражданите на гр. Петрич е приветствено слово, което се установява от съдържанието му: „Честит празник, Петрич – градът на Евтим Евтимов, баба

Ванга, цар Самуил, гордите хора. Тук се честват по неповторим начин любовта към земята и нашите корени, твърдостта на планината и борбения дух на петричани. Нека Свети Георги да закриля домовете и семействата и да пребъде Петрич през вековете“. Безспорно е, че същото не съдържа нито директен, нито косвен призив за агитация.

Не се установява и твърдяното нарушение на разпоредбата на чл. 168, ал. 3 ИК за ползване на публичен ресурс от страна на ПП ГЕРБ, тъй като проведеното мероприятие е по повод празника на града, същото е публично и на него могат да присъстват всички граждани.

По горните съображения Централната избирателна комисия счита, че решение № 41-ЕП от 13.05.2019 г. на РИК в Първи район – Благоевградски, е правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допуснати съществени нарушения, които да обуславят неговата отмяна, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на общинското ръководство на ПП „ВМРО-БНД“ – гр. Петрич и от общинската организация на Партия „Възраждане“ – гр. Петрич, срещу решение № 41-ЕП 13.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Първи район – Благоевградски, като неоснователна.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Благоевград.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Благоевград, чрез РИК – Благоевград в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения