Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3419-ПВР/МИ
София, 24 август 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в областна администрация Бургас, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 25 юни 2005 г., за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г., за народни представители на 5 юли 2009 г., за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., за народни представители на 12 май 2013 г. и за народни представители на 5 октомври 2014 г., за предаване на изборните книжа на ТД „Държавен архив“ – Бургас

Постъпило е писмо с вх. № МИ-05-31 от 19 август 2016 г. на Централната избирателна комисия от Севдалина Турманова – и.д. областен управител на област Бургас, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 25 юни 2005 г., избори за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г., за народни представители на 5 юли 2009 г., за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., за народни представители на 12 май 2013 г. и за народни представители на 5 октомври 2014 г., и предаване на изборните книжа от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г., за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г., за народни представители на 5 юли 2009 г., за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и за народни представители на 12 май 2013 г. на ТД „Държавен архив“ – Бургас, както и за унищожаване на неизползвани бюлетини от изборите за народни представители през 2005 г., изборите за народни представители през 2009 г., изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г., изборите за народни представители през 2013 г. и национален референдум през 2015 г.

Съгласно чл. 457, ал. 5 от ИК изборните книжа и материали от произведените местни избори се съхраняват от общинските администрации до следващите общи избори за общински съветници и кметове. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определените за постоянно съхранение книжа от местни избори 2011 г. се предават в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

Съгласно чл. 296, ал. 5 от ИК изборните книжа и материали от произведените избори за народни представители 2005 , 2009 и 2013 г. и за членове на Европейския парламент от Република България от 2009 г. се съхраняват от областните администрации до следващите избори от същия вид. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определените за постоянно съхранение книжа от избори за народни представители 2005 , 2009 и 2013 г. и за членове на Европейския парламент от Република България от 2009 г. се предават в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

Книжата и материалите от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори за народни представители.

Книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори за президент и вицепрезидент на републиката.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение в областна администрация Бургас, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 25 юни 2005 г., за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г., за народни представители на 5 юли 2009 г., за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., за народни представители на 12 май 2013 г. и за народни представители на 5 октомври 2014 г., във връзка с извършване на експертиза и предаване на подлежащите на архивиране изборни книжа от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г., за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г., за народни представители на 5 юли 2009 г., за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и за народни представители на 12 май 2013 г. на ТД „Държавен архив“ – Бургас.

РАЗРЕШАВА унищожаването на неизползваните бюлетини от изборите за народни представители през 2005 г., изборите за народни представители през 2009 г., изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г., изборите за народни представители през 2013 г. и национален референдум през 2015 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Книжата и материалите от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори за народни представители.

Книжата и материалите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори за президент и вицепрезидент на републиката.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

След предаване на книжата и материалите от произведените избори за народни представители на 25 юни 2005 г., за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г., за народни представители на 5 юли 2009 г., за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и за народни представители на 12 май 2013 г. ТД „Държавен архив“ – Бургас, и унищожаване на останалите книжа и материали, областният управител изпраща на ЦИК информация съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения