Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3418-ПВР/НР
София, 24 август 2016 г.

ОТНОСНО: единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 16, чл. 8, ал. 2, 3 и 4, чл. 72, ал. 1, т. 6, чл. 249, ал. 1 във връзка с чл. 313, ал. 2 от Изборния кодекс, чл. 7, ал. 1 и ал. 4 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Указ № 202 от 5 август 2014 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 65 от 6 август 2014 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на национален референдум на 6 ноември 2016 г. се образуват общи избирателни секции.

2. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:

АА ВВ СС ХХХ

където:

АА е номерът на областта, както следва:

01 – Благоевград

02 – Бургас

03 – Варна

04 – Велико Търново

05 – Видин

06 – Враца

07 – Габрово

08 – Добрич

09 – Кърджали

10 – Кюстендил

11 – Ловеч

12 – Монтана

13 – Пазарджик

14 – Перник

15 – Плевен

16 – Пловдив град

17 – Пловдив окръг

18 – Разград

19 – Русе

20 – Силистра

21 – Сливен

22 – Смолян

23 – София-23

24 – София-24

25 – София-25

26 – София област

27 – Стара Загора

28 – Търговище

29 – Хасково

30 – Шумен

31 – Ямбол

ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ).

СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление – София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула).

ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна – номерът на секцията в административния район.

3. Кметовете на общини образуват със заповед избирателни секции за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум не по-късно от 16 септември 2016 г. (50 дни преди изборния ден) и утвърждават тяхната номерация и адрес.

4. Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично. Тя може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на областния управител може да се оспорва в тридневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в тридневен срок от постъпването й с призоваване на заинтересованите страни. Обжалването не спира изпълнението. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

5. Кметовете на общини изпращат до 16 септември 2016 г. (не по-късно от 50 дни преди изборния ден) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват районната избирателна комисия (РИК), включително и след последваща промяна на адресите на избирателните секции в общината.

6. Районната избирателна комисия не по-късно 1октомври 2016 г. (35 дни преди изборния ден) формира единните номера на избирателните секции в района или общината съобразно единната номерация на секциите, определена с настоящото решение на Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3670-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения