Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3414-МИ/НР
София, 23 август 2016 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Дупница

С вх. № МИ-10-69 от 22.08.2016 г. е постъпило уведомително писмо от Емил Венев – упълномощен представител на ПП „ДПС“ – Кюстендил с предложение за промяна в състава на ОИК – Дупница, като на мястото на Маргарита Христова Иванова – член на ОИК, бъде назначена Нели Иванова Лазарова.

Към уведомителното писмо са приложени: заявление от Маргарита Христова Иванова за освобождаването й като член на ОИК – Дупница; декларация чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта и копие от диплома за завършено висше образование на Нели Иванова Лазарова и копие от пълномощно № 49/12.08.2016 г. в полза на Емил Венев Атанасов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Дупница, област Кюстендил, Маргарита Христова Иванова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Дупница, област Кюстендил, Нели Иванова Лазарова, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения