Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3413-ЕП/НС
София, 5 юни 2024 г.

ОТНОСНО: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

Изборните книжа и материали се съхраняват самостоятелно в помещение в сградата на общинската/районната администрация.

По изключение е допустимо тяхното съвместяване с изборни книжа от други избори и референдуми, ако общината не разполага с друго подходящо помещение за самостоятелно съхранение.

При съвместно съхраняване в определеното от кмета на общината помещение се осигурява разделното съхранение на изборните книжа и материали от различните видове избори чрез поставянето им на обособено в помещението място, непозволяващо смесването или тяхното изгубване.

Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва по реда на  Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и с цел прибиране на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. ЦИК приема, че следва да разреши отварянето на помещенията, в които се съхраняват книжа и материали от предходни избори и референдуми за съвместно съхраняване в тях на новите изборни книжа и материали, заедно с изборни книжа и материали от предходни избори и референдуми, поради което на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 287, ал. 7 и 8 във връзка с чл. 296, ал. 4 и 5 ИК и Решение № 1750 от 10 март 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения определени за съхраняване на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори и референдуми.

Отварянето на помещенията да се извърши не по-рано от 20.00 ч. на 9 юни 2024 г.

Определянето на помещенията с цел прибиране и съхраняване в тях на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. се извършва със заповед на кмета на общината/района съгласно т. 1 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.

Достъпът до запечатаните помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 5 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, назначена със заповед на кмета на общината/района по реда на чл. 287, ал. 7 и 8 във връзка с чл. 296, ал. 4  и 5 ИК.

Новите изборни книжа и материали да се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването, объркването по друг начин или изгубването на изборните книжа и материали.

Извън действия на комисията по прибиране в помещението на новите изборни книжа да не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа от различните видове избори и референдуми.

За извършените действия да се състави протокол съобразно изискванията на т. 6 и т. 8 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК. Копие от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения