Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3411-МИ
София, 4 юни 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Лом, област Монтана

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № ЦИК-МИ-11-328 от 31.05.2024 г. от Пламка Христова Григорова за освобождаването ѝ като председател на ОИК – Лом.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Лом, област Монтана, Пламка Христова Григорова, ЕГН , и анулира издаденото ѝ удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения