Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3410-МИ
София, 4 юни 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № ЦИК-МИ-11-339 от 03.06.2024 г. от Иванка Тодорова Ибришимова за освобождаването ѝ като председател на ОИК – Гоце Делчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград, Иванка Тодорова Ибришимова, ЕГН, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения