Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 341-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Красимир Симеонов Ангелов – упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, против решение № 61-ЕП/14.05.2019 г. на РИК 06 – Враца

С вх. № ЕП-15-96/17.05.2019 г. в Централната избирателна комисия по електронната поща е получена жалба от Красимир Симеонов Ангелов – упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, против решение № 61-ЕП/14.05.2019 г. на РИК 06 – Враца.

В жалбата се твърди, че има нарушение на Изборния кодекс по повод проведени консултации в община Борован за разкриване на подвижни СИК на територията на общината. Посочва се, че упълномощеният представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ не е уведомен по съответния ред, указан в Изборния кодекс, с което се нарушава чл. 90, ал. 4 във връзка с чл. 91, ал. 1 ИК. Формулирано е искане към Централната избирателна комисия да назначи за представители на ПСИК в община Борован конкретно посочени в жалбата лица, без да е указана длъжността им.

Видно от представената преписка от страна на РИК 06 – Враца са налице следните обстоятелства:

Още на дата 7 май 2019 г. в 14,50 ч., на страницата на община Борован е обявена покана за провеждане на консултации за ПСИК на 12 май 2019 г. от 10,00 ч. В поканата изрично е отбелязано, че при невъзможност да присъстват на консултациите партиите и коалициите, имащи право да предложат членове на ПСИК, да изпратят своите предложения за членове до 10 май 2019 г. в общинска администрация Борован.

РИК 06 – Враца приема решение за определяне броя на членовете на ПСИК на територията на община Борован, въз основа на предоставени от общината данни за брой постъпили заявления по Приложение № 16-ЕП от изборните книжа. Следва официално публикуване на поканата за конкретните консултации в община Борован на интернет страницата на общината.

Видно от протокола консултациите са проведени на 12 май 2019 г. и са започнали в 11.30 ч. поради основателно закъснение на представител на партия „ВОЛЯ“. В протокола е записано, че не се е явил представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА И ВМРО“. Последвала е връзка по телефона с представителя на същата коалиция, който е отказал да присъства и е предоставил местата в ПСИК на присъстващите представители на партии и коалиции. В протокола не е упоменато конкретно име на лицето, с което е проведен разговор. Телефонната връзка е осъществена в присъствието на останалите представители на партиите и коалициите, участвали в преговорите.

Постигнато е съгласие между партиите и коалициите, присъствали на консултациите, и двете места, определени за коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, са преразпределени към партия „ДПС“ и коалиция „БСП за България“.

Консултациите са закрити в 12.00 ч. Всички присъстващи са подписали протокола без възражения и особени мнения.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Красимир Симеонов Ангелов – упълномощен представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, против решение № 61-ЕП/14.05.2019 г. на РИК 06 – Враца, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд  - Враца чрез Районната избирателна комисия – Враца в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения