Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3409-ЕП/НС
София, 4 юни 2024 г.

ОТНОСНО: жалба от Д. В. П., срещу Решение № 103-ЕП/НС от 29.05.2024 г. на РИК – Сливен

В Централната избирателна комисия с писмо с вх. № ЦИК-НС-10-205 от 03.06.2024 г. от РИК – Сливен е постъпила преписка по жалба на Д. В. П., срещу Решение № 103-ЕП/НС от 29.05.2024 г., на РИК – Сливен, ведно с цялата административна преписка по обжалваното решение.

С оспореното решение № 103-ЕП/НС от 29.05.2024 г. РИК – Сливен се е произнесла по жалба, в която са се съдържали твърдения за извършено нарушение на правилата за предизборна агитация чрез използване на агитационни материали в нарушение на разпоредбата на чл. 183 ал. 4 ИК. Видно от преписката и диспозитива на цитираното решение, комисията е постановила акт, в който твърди, че е установила нарушение и е възложила на съответните органи премахването на агитационните материали.

По допустимостта на жалбата, Централната избирателна комисия счита, че същата е недопустима на две отделни основания – от една страна, обжалваното решение представлява административен акт, който не подлежи на самостоятелно обжалване, тъй като същият е постановен във връзка с образуването на административнонаказателно производство, а от друга – жалбоподателят е лице извън кръга на заинтересованите, съответно за него липсва материален и правен интерес от подаването на жалба.

На тези основания жалбата се явява недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.

Въпреки горното, Централната избирателна комисия счита, че същата следва да бъде приета и разгледана като сигнал, тъй като след като се запозна с представената административна преписка в пълнота, в рамките на компетентността си по упражняване на контрол по приложение на Изборния кодекс и контрол върху дейността на избирателните комисии, Централната избирателна комисия установи, че РИК – Сливен неправилно е приела, че е налице изискуемото по закон мнозинство за взимане на обжалваното решение.

Видно от представените протокол № 13 от заседание на 29.05.2024 г., при приемане на решение № 103-ЕП/НС от 29.05.2024 г. от 12 гласували членове на РИК, „ЗА“ са гласували 7 членове, а „ПРОТИВ“ са гласували 5 членове. В този случай е налице хипотезата на чл. 70, ал. 4 ИК – решение при условията на отхвърляне и не е налице решение по същество, т.е. не може да се приеме, че с обжалваното решение № 103-ЕП/НС от 29.05.2024 г. е установено нарушение на изборните правила.

При постановяване на решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 85, ал. 4 ИК в частта с изложение на обстоятелствата и мотивите следва да бъде изцяло възпроизведен проектът на решение, който се подлага на гласуване и който не получава изискуемото от закона мнозинство, а в диспозитива следва да се посочи: „..РЕШИ: ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, т. 3 и т.26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалба от Д. В. П. от гр. Сливен, срещу решение № 103-ЕП/НС от 29.05.2024 г. на РИК – Сливен.

Връща административната преписка на РИК – Сливен и УКАЗВА на РИК – Сливен да извърши поправка на техническа грешка в диспозитива на решение № 103-ЕП/НС от 29.05.2024 г., съобразно указанията в мотивната част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения