Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3407-ЕП/НС
София, 4 юни 2024 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА-БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 03.06.2024 г. от Стоил Иванов Цицелков – представляващ сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА-БЪЛГАРИЯ“, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 73-ЕП/НС от изборните книжа) – 13 (тринадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА-БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 13 (тринадесет) упълномощени представители на сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА-БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Стоил Иванов Цицелков

 

2.       

Румяна Христова Дечева

 

3.       

Марио Донев Русинов

 

4.       

Димитър Антонов Калдамуков

 

5.       

Весела Николаева Тодорова

 

6.       

Даниел Силви Стефанов

 

7.       

Никола Красимиров Тулечки

 

8.       

Георги Владимиров Пенчев

 

9.       

Росен Донев Русинов

 

10.  

Деница Тенчева Руканова - Калдамукова

 

11.  

Даниела Павлинова Пенева

 

12.  

Диляна Атанасова Пчелина

 

13.  

Маргарита Петрова Николова

 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения