Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3407-МИ
София, 19 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „Движение Напред България“ за участие в частични избори за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област, и кмет на кметство Свидня, община Своге, Софийска област, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „Движение Напред България“, подписано от представляващата я Зорница Атанасова Тодорова, заведено под № 14 на 18 август 2016 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге, и за кмет на кметство Свидня, община Своге, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: „Политическа Партия Движение Напред България“.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“, издадено на 17.08.2016 г. от СГС - ТО, VІ-6 състав, по ф.д. № 12466/1994 г., удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-1200 от 17.08.2016 г. на ПП „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. и пълномощно в полза на Виалина Евелинова Стефанова,

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия „Движение Напред България“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге и за кмет на кметство Свидня, община Своге, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ , чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „Движение Напред България“ за участие в частични избори за кмет на кметство Владо Тричков, община Своге и кмет на кметство Свидня, община Своге, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Политическа Партия Движение Напред България.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения