Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3404-ЕП/НС
София, 3 юни 2024 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА-ПЛОВДИВ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е заявление с вх. № 11 от 03.06.2024 г. от Йордан Николов Памуков – представляващ сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА-ПЛОВДИВ“, чрез И. Ю. Л. за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 73-ЕП/НС от изборните книжа) – 9 (девет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- пълномощно в полза на И. Ю. Л.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА-ПЛОВДИВ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната и извън страната 9 (девет), упълномощени представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА-ПЛОВДИВ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Йордан Николов Памуков

 

2.

Венета Методиева Памукова

 

3.

Стоянка Николова Тотева-Божинова

 

4.

Александър Георгиев Буздрев

 

5.

Никола Йорданов Памуков

 

6.

Грозденка Николова Симова

 

7.

Атанаска Николова Иванова

 

8.

Илинка Славейкова Габарова

 

9.

Стефан Божидаров Манов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения