Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3403-ЕП/НС
София, 3 юни 2024 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариян Иванчев Иванов, кандидат за член на ЕП от партия „Възраждане“, срещу решение № 177-ЕП/НС от 01.06.2024 г. на Районна избирателна комисия – Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ЦИК-ЕПНС-09-953 от 2 юни 2024 г., срещу решение № 177-ЕП/НС от 01.06.2024 г. на Районна избирателна комисия – Бургас.

С Решение № 177-ЕП/НС от 01.06.2024 г. Районна избирателна комисия – Бургас, е оставила без уважение сигнал от Мариян Иванов – кандидат за член на ЕП от партия „Възраждане“ за нарушение по чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс от председателя на Общински съвет – Сунгурларе.

Жалбоподателят твърди, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно и иска да бъде отменено, като ЦИК да се произнесе по същество. Излагат се твърдения относно тълкуване на чл. 161, ал. 1 ИК по отношение на това какъв точно орган е председателят на Общинския съвет, от което произтича, че следва да ползва задължителен отпуск по време на предизборната кампания.

В жалбата се твърди, че заседанието на Общински съвет – Сунгурларе, проведено на 27 май 2024 г. е водено от председателя на Общинския съвет Ружди Хаджен, което е видно от протокола и видеозаписа на страницата на ОИК – Сунгурларе, като в същото време той е и кандидат за народен представител, издигнат от партия „Движение за права и свободи“, поради което следва да ползва задължителен отпуск.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в законоустановения срок, но е недопустима.

В свои становища, публикувани на интернет страницата си Централната избирателна комисия е дала отговор на въпроса задължен ли е председателят на общинския съвет, регистриран като кандидат за народен представител и/или за член на Европейския парламент от Република България, да ползва отпуск след регистрацията, а именно:

Председателят на общинския съвет задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания, предвид разпоредбата на чл. 161, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

С оглед горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мариян Иванчев Иванов, кандидат за член на ЕП от партия „Възраждане“, срещу решение № 177-ЕП/НС от 01.06.2024 г. на Районна избирателна комисия – Бургас.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения