Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3402-МИ
София, 17 август 2016 г.

ОТНОСНО: отказ за допускане на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в новите избори за общински съветници в община Ружинци, област Видин, и за общински съветници в община Балчик, област Добрич, за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, и за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Постъпили са две заявления от партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“, подписани от Николай Георгиев Цонев – представляващ партията, заведени под № 18 на 16 август 2016 г. в регистъра на партиите, за участие в новите избори за общински съветници в община Ружинци, област Видин, насрочени с Указ № 117 от 26.04.2016 г. на президента на републиката, за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочени с Указ № 126 от 9 май 2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, насрочени с Указ № 117 от 26.04.2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, насрочени с Указ № 163 от 31.05.2016 г. на президента на републиката, и за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочени с Указ № 238 от 07.07.2016 г. на президента на републиката.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА.

Към заявленията са приложени: копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.08.2015 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 624/2012 г.; копие на удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-382 от 13.08.2015 г. за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г. Към заявленията не са приложени удостоверение за актуално състояние на партията към датата на насрочване на изборите в съответствие с изискването на чл. 469, ал. 2 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 1 от ИК, както и удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2015 г. в съответствие с изискването на чл. 469, ал. 2 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 6 от ИК. Заявленията и приложените към тях документи са представени от Елена Васкова Арнаудова, без да е представено пълномощно.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1883-МИ от 04.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

При приемането на документите Централната избирателна комисия е установила посочените непълноти и несъответствия и е дала указания по реда на чл. 134, ал. 2 от ИК за отстраняване на непълноти и несъответствия в представените документи в срок до 17,00 ч. на 17 август 2016 г. – крайния срок за регистрация, а именно: да се представи удостоверение за актуално правно състояние на ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ в съответствие с изискванията на чл. 469, ал. 2 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 1 от ИК, в оригинал; да се представи актуално удостоверение от Сметната палата в съответствие с изискванията на чл. 469, ал. 2 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 6 от ИК, в оригинал; да се представи пълномощно в полза на лицето Елена Васкова Арнаудова, представила заявленията и приложените към тях документи; в заявлението да се посочи лице за контакт, адрес, имейл и телефон. Партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ е уведомена незабавно за дадените указания чрез лицето, представило документите Елена Васкова Арнаудова. След извършена служебна проверка е установено, че със заявлението за регистрация на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г., са посочени адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакти. Това заявление е било представено в Централната избирателна комисия от същото лице Елена Васкова Арнаудова, което надлежно легитимирало представителната си власт чрез пълномощно. Във връзка с изпълнение на дадените указания на 17 август 2016 г. от ЦИК е осъществен контакт на телефона, посочен в заявлението за участие в изборите за общински съветници и за кметове, произведени на 25 октомври 2015 г. Указанията не са изпълнени в дадения срок.

Не са налице са изискванията на чл. 468 и чл. 469 от Изборния кодекс за допускане на партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в новите избори за общински съветници в община Ружинци, област Видин, и за общински съветници в община Балчик, област Добрич, за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, и за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г., поради непредставяне в срок на изискуемите от закона документи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА ДОПУСНЕ партия „НОВА АЛТЕРНАТИВА“ за участие в новите избори за общински съветници в община Ружинци, област Видин, и за общински съветници в община Балчик, област Добрич, за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, и за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения