Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 340-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 4 (4-2) от 16.05.2019 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, подписано от представляващата Катя Колева Келевска, регистрирана с Решение на ЦИК № 268-ЕП от 07.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:  пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на 37 (тридесет и седем лица) лица – упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат; декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 37 (тридесет и седем) бр.

На 17.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 37 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 35 (тридесет и пет) упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Атанас Спасов Николов
2. Дора Славчева Щуркова
3. Георги Костадинов Балтаджиев
4. Веска Трендафилова Георгиева
5. Йорданка Василева Кирева
6. Нели Иванова Тупарова
7. Йорданка Иванова Камишева
8. Стефан Крумов Гераксиев
9. Ламбрина Викторова Крънчева
10. Румяна Росенова Ципарова
11. Надка Спасова Табакова
12. Мария Димитрова Гераксиева
13. Димитрия Тодорова Чакова
14.  Христо Кирилов Парасков
15. Василка Костадинова Копривленска
16. Иванка Мирчева Великова
17. НаздриеАбиповаТюмбелекчиева
18. Костадин Иванов Панчелиев
19. Екатерина Георгиева Парнарева
20. Иванка Костадинова Тагарева
21. Димитър Илиев Сохулов
22. Донка Иванова Дженкова
23. Райна Димитрова Дамбалова
24. Георги Иванов Георгиев
25. Марияна Илиева Мудева
26. Петрана Крумова Полимерова
27. Георги Стефанов Тошев
28. Костадин Славчев Тошев
29. Костадин Бойков Халембаков
30. Николета Викторова Петрова
31. Илона Ангелова Илиева
32. Ина Йонкова Иванова
33. Иван Георгиев Иванов
34. Павел Софрониев Пешов
35. Георги Димитров Янакиев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения