Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 340-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Трявна, област Габрово, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-79 от 09.08.2011 г. от кмета на община Трявна, област Габрово, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 29.07.2011 г. и на 02.08.2011 г.

На консултациите от 29.07.2011 г. не е присъствал надлежно упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход". На консултациите от 02.08.2011 г. не е присъствал представителят на ПП „Атака".

Не е постигнато съгласие по отношение на броя, поименния състав и заемането на ръководните длъжности в ОИК в община Трявна. Протоколът от 02.08.2011 г. е подписан с особено мнение от представителя на ПП "ГЕРБ", който е представил и писмено възражение. Във връзка с проведените консултации в ЦИК е постъпила и жалба от областния координатор на ПП "ГЕРБ".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Трявна, област Габрово, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мариан Тотев Ганчев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивайло Петров Чалъков

 

СЕКРЕТАР:

Георги Иванов Николов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Ирина Вълчева Митева

 

 

Катя Недева Денева

 

 

Радка Монева Петрова

 

 

Савина Георгиева Димитрова

 

 

Дамян Бориславов Николов

 

 

Вержиния Петкова Станева

 

 

Христо Тотев Михов

 

 

Теодора Недялкова Славова

 

 

Тодор Русинов Тодоров

 

 

Виолета Цветанова Тачева

 

 

Павлин Кънчев Петков

 

 

Донка Ганчева Цанева

 

 

Кремена Николаева Кънова

 

 

Камен Дамянов Кънчев

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения