Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 34-ПВР
София, 25 юли 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 9, 10, 11, 12, ал. 8, чл. 76, ал. 1, 2 и 4, чл. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 96 и 97 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

І. Общи положения
1. Всяка партия може да участва в изборите за президент и вицепрезидент на републиката самостоятелно или в коалиция от партии с други партии.
2. Всяка партия може да участва в изборите за президент и вицепрезидент на републиката само в една коалиция от партии.
3. За изборите за президент и вицепрезидент на републиката могат да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката.

ІІ. Правила за наименованията
4. Наименованието или абревиатурата на коалицията от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии преди 17 юни 2011 г. (ДВ, бр. 46 от 17.06.2011 г.), включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията от партии повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии.
5. Наименованието или абревиатурата на участващите партии в състава на коалицията от партии може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията от партии.
6. Централната избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на коалицията от партии. При установяване на непълноти се дават незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (02.09.2011 г.). В случай, че указанията не са изпълнени в срок, се отказва регистрация.
7. Отказът за регистрация на ЦИК може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) по реда на чл. 26, ал. 8 от Изборния кодекс (ИК).

ІІІ. Депозит за участие в изборите
8. За участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката партиите и инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 10 000 (десет хиляди) лева по следната сметка в Българската народна банка: IBAN - BG96 BNBG 9661 5000 9210 04, BIC - BNBGBGSD.
Депозитите, внасяни в брой на касите в Българска народна банка, се приемат всеки работен ден до 15,45 часа с изключение на 23.08.2011 г., когато приемането се удължава до 17,00 часа. За внесения безлихвен депозит в брой се дължи такса съгласно "Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети".
Внасянето на депозити чрез другите банки се извършва в рамките на работното време на съответната банка.
На 23.08.2011 г. преводите на депозитите, извършвани от другите банки чрез БИСЕРА, ще се приемат до 14,00 часа, а чрез РИНГС - до 16,00 часа.
9. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия с решение възстановява депозита на партиите:
- които самостоятелно са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво;
- ако коалициите от партии, в които са участвали, са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво.
10. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия с решение възстановява депозита и на инициативните комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове.
11. Сумите от депозитите, които не се възстановяват постъпват в Център "Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването. Сумите от депозитите не се смятат за разходи на партиите и инициативните комитети, свързани с финансирането на предизборната кампания.

ІV. Регистрация на партиите
12. В изборите за президент и вицепрезидент на републиката участват партиите и коалициите от партии, регистрирани в Централната избирателна комисия.
13. Не по-късно от 23.08.2011 г. (60 дни преди изборния ден) по решение на централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, се представя в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 27 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката). Заявлението се подписва от лицето/та, представляващо/и партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията.
14. В заявлението за регистрация на партия се посочват:
а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;
б) пълното или съкратено наименование на партията, заявено за отпечатване върху бюлетината;
в) искане за регистрация за участие в изборите;
г) адрес и телефон за връзка.
15. Към заявлението за регистрация партията представя:
а) заверен от Софийския градски съд препис от решението на съда за вписване на партията в регистъра на политическите партии;
б) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийския градски съд не по-рано от 17 юни 2011 г. (датата на обнародване в "Държавен вестник" на Решението на Народното събрание за насрочване на изборите);
в) заверено от партията копие на страница първа и съответната страница от броя на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство;
г) заверен от партията препис от решението на централното й ръководство, компетентно съгласно устава й, за регистрация на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
д) образец от подписа на представляващия/те партията;
е) образец от печата на партията;
ж) банков документ за внесен депозит;
з) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията (Приложение № 28 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката);
и) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация;
к) заверен от Софийския градски съд препис от устава на партията;
л) удостоверение от Софийския градски съд за подадени заявления за спазване на изискванията на чл. 19а от ЗПП;
м) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;
н) пълномощно от представляващото/те партията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а.
16. Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по т. 14 и 15, а списъците по т. 15, буква "з" се предават незабавно на ГД "ГРАО" в МРРБ за проверка.
При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 23.08.2011 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.
Централната избирателна комисия отказва регистрацията на партия, и когато установи, че партията не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния й орган повече от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години, и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство.
Представянето в Софийски градски съд на извлечения от протоколи, с които се удостоверяват проведени заседания на върховния орган на партията извън едномесечния срок от провеждането им по чл.19а от ЗПП не е основание за отказ за регистрация на партията по чл. 83 от ИК.
17. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК. Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (23.08.2011 г.) е изтекъл, но не по-късно от 50 дни преди изборния ден (02.09.2011 г.).
18. Главна дирекция "ГРАО" в МРРБ извършва проверката на списъците, представени от партиите (Приложение № 28 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката) не по-късно от 26.08.2011 г. (57 дни преди изборния ден).
19. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (23.08.2011 г.) се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

V. Регистрация на коалиции от партии
20. За участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката коалиции от партии могат да образуват само партиите, регистрирани в ЦИК.
21. Коалициите от партии по т. 20 се регистрират въз основа на заявление за регистрация (Приложение № 29 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката), представено в ЦИК не по-късно от 02.09.2011 г. (50 дни преди изборния ден). Заявлението се подписва от лицето/та, представляващо/и коалицията от партии според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те коалицията от партии.
22. В заявлението за регистрация на коалиция от партии се посочват:
а) пълното или съкратено наименование на коалицията от партии според решението за образуването й;
б) пълното или съкратено наименование на коалицията от партии, заявено за отпечатване върху бюлетината;
в) искане за регистрация за участие в изборите;
г) адрес и телефон за връзка.
23. Към заявлението за регистрация коалицията от партии представя:
а) удостоверение за регистрация, издадено от ЦИК за всяка от участващите в коалицията партии (Приложение № 34 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката);
б) решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи партиите;
в) образец от подписа/те на лицето/та, представляващо/и коалицията от партии;
г) образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;
е) пълномощно от лицето/та, представляващо/и коалицията от партии, в случаите, когато документите се подават от упълномощено/и лице/а.
24. Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (02.09.2011 г.). Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.
25. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

VІ. Промени в състава на коалиция от партии
26. Промени в състава на коалиция от партии, настъпили след регистрацията й в ЦИК, се извършват след подаване на заявление (Приложение № 39 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката) и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията от партии. Промените, настъпили в състава на коалиции от партии, се отбелязват в регистъра на ЦИК (Приложение № 32 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката).
27. В случай че в коалицията от партии се включват нови партии, те представят в ЦИК не по-късно от 02.09.2011 г. (50 дни преди изборния ден) удостоверение за регистрацията си в ЦИК (Приложение 34 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката).
28. В случай че една или повече партии напуснат коалицията от партии, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.
29. Промените, настъпили в състава на коалиция от партии, изразяващи се в напускане на партия от състава на коалицията, се заявяват не по-късно от 20.09.2011 г. (32 дни преди изборния ден), чрез подаване на заявление (Приложение № 39 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката) от лицето/та, представляващо/и партията, или от представляващия/те коалицията от партии лице/а.
30. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията от партии не по-късно от 20.09.2011 г. (32 дни преди изборния ден) партиите, които са напуснали състава й.
31. Партия, включена в състава на коалиция от партии, не може да участва самостоятелно на изборите.
32. Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията от партии, но не по-късно от 20.09.2011 г. (32 дни преди изборния ден), напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно с регистрацията си в ЦИК (Приложение № 34 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката).

VІІ. Списъци след регистрацията
33. Централната избирателна комисия изпраща на общинските избирателни комисии списъци на регистрираните партии и коалиции от партии незабавно след приключване на регистрацията, съответно за регистрирани партии и коалиции от партии не по-късно от 03.09.2011 г. (49 дни преди изборния ден).
Централната избирателна комисия изпраща на ОИК информация за извършените промени в състава и наименованието на коалициите от партии незабавно след извършване на промените.

VІІІ. Регистрация на инициативни комитети
34. В изборите за президент и вицепрезидент на републиката участват инициативни комитети, регистрирани в ЦИК.
35. За издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката се създава инициативен комитет с не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната.
36. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
37. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
38. Инициативният комитет представя заявление за регистрация (Приложение № 30 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 23.08.2011 г. (60 дни преди изборния ден).
39. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
40. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:
а) имената, единния граждански номер и постоянния адрес на членовете на инициативния комитет;
б) имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България;
в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;
г) адрес и телефон за връзка.
41. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:
а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
в) декларация по образец (Приложение № 37 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 3 от ИК;
г) декларация по образец (Приложение № 38 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в подписката за подкрепа на независимите кандидати лица за други цели, освен предвидените в ИК;
д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка.
42. Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (23.08.2011 г.). Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.
43. Отказът на ЦИК за регистрация на инициативния комитет може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

ІХ. Подаване на документи за регистрация
44. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката от 9,00 ч. на 05.08.2011 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Света София".
45. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 17,00 ч. на 23 август 2011 г.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 17,00 ч. на 2 септември 2011 г.
Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 23 август 2011 г.
Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 17,00 ч. на 2 септември 2011 г.
Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии, изразяващи се в напускане на партия от коалицията от партии е 17,00 ч. на 20 септември 2011 г.
46. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, образците от подписите на представляващите партиите и коалициите от партии, образците от печатите на същите, както и на пълномощните на лицата, подаващи документите за регистрация в ЦИК.
47. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, подавани от инициативни комитети по т. 38, както и на документите по т. 41, букви „а", „в", „г" и „д".
48. За регистрация на всяка партия, коалиция от партии и инициативен комитет, както и за промени в състава на коалиция от партии ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 31 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката), в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 32 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката) и в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 33 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката).
49. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на партия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 34 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката), удостоверение за регистрация на коалиция от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 35 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката), удостоверение за регистрация на инициативен комитет за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 36 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката) и удостоверение за промени в състава на коалиция от партии (Приложение № 40 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката).
50. Решенията на ЦИК за регистриране на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, за заличаване регистрацията на партии и за отказване регистрация на партия, могат да се обжалват пред ВАС чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването им. ЦИК изпраща жалбата на съда незабавно. ВАС разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, ЦИК и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения