Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3399-МИ
София, 3 юни 2024 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило искане с вх. № МИ-06-332 от 31.05.2024 г. от Огнян Атанасов – кмет на община Кюстендил, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с извършване на проверка на избирателните списъци и предоставяне на документ, удостоверяващ упражненото право на глас от Е. М. Г.

Съгласно Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с извършване на проверка на избирателните списъци и предоставяне на документ, удостоверяващ упражненото право на глас от Е. М. Г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 5 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи в съответствие с изискванията на т. 6 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.

Копие от заповедта на кмета на общината за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят по реда на т. 8 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения