Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3398-МИ/НР
София, 17 август 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Главиница, област Силистра

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-11/15.08.2016 г. от Иванка Господинова Ташева – упълномощен представител на ПП „Алтернатива за българско възраждане“ (АБВ), за член на ОИК – Главиница да бъде назначен Мирослав Янев Георгиев на мястото на освободената с Решение № 3350-МИ/НР от 10 август 2016 г. на ЦИК Бирсен Зафер Бейтула.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 34 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие на диплома за завършено висше образование на Мирослав Янев Георгиев и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Главиница, област Силистра, Мирослав Янев Георгиев, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения