Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3396-МИ
София, 17 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в новите избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, подписано от Николай Тихомиров Бареков – председател на партията, чрез Костадин Стоянов Пандуров – упълномощено лице от председателя, заведено под № 21 на 17 август 2016 г. в регистъра на партиите, за участие в новите избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочени с Указ № 126 на президента на републиката от 9 май 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 16.08.2016 г. от СГС – ТО, VІ-12 състав, по ф.д. № 146/2014 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1198 от 17.08.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2014 и 2015 г.; заверено копие от пълномощно от Николай Тихомиров Бареков в полза на Десислава Атанасова Балабанова, Иван Костадинов Гебрелиев, Костадин Стоянов Пандуров, Миглена Тодорова Иванова и Александър Тонев Милушев и заверено копие от пълномощно от Николай Тихомиров Бареков в полза на Костадин Стоянов Пандуров.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1690-МИ от 01.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 468 и чл. 469 от Изборния кодекс за допускане на партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в новите избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 468 и чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие в новите избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: партия БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 247-МИ / 17.06.2021

    относно: гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в нови и частични избори

  • № 246-НС / 17.06.2021

    относно: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.“

  • № 245-МИ / 17.06.2021

    относно: промени в състава на ОИК – Вършец, област Монтана

  • всички решения