Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3392-МИ
София, 17 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в частични избори за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали, за кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград, за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана, за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин, и кмет на община Главиница, област Силистра, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Постъпили са две заявления от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, подписани от адв. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова – изрично упълномощено лице, заведени под № 2 на 17 август 2016 г. в регистъра на коалициите, за участие в частичните избори на 2 октомври 2016 г. за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, насрочен с Указ № 106 от 18.04.2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали, насрочен с Указ № 115 от 26.04.2016 г. на президента на републиката, закмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград, насрочен с Указ № 125 от 09.05.2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, насрочен с Указ № 162 от 31.05.2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца, насрочен с Указ № 166 от 02.06.2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали, насрочен с Указ № 169 от 06.06.2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, насрочен с Указ № 170 от 06.06.2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, насрочен с Указ № 180 от 10.06.2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана, насрочен с Указ № 207 от 21.06.2016 г. на президента на републиката, за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин, насрочен с Указ № 208 от 21.06.2016 г. на президента на републиката, и за кмет на община Главиница, област Силистра, насрочен с Указ № 212 от 24.06.2016 г. на президента на републиката.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.

Към заявленията са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, издадено на 26.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-9 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, издадено на 03.08.2016 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 21.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“, издадено на 20.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-17 състав, по ф.д. № 875/2012 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, издадено на 15.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ с изх. № 48-00-1150 от 27.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ с изх. № 48-00-1154 от 28.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ с изх. № 48-00-1120 от 22.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ с изх. № 48-00-1102 от 22.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; удостоверение от Сметната палата на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ с изх. № 48-00-1113 от 22.07.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; пълномощно от представляващите коалицията Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски в полза на Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов и Пламен Величков Кръстев и пълномощно за преупълномощаване от Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов и Пламен Величков Кръстев в полза на адв. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2039-МИ от 09.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали, за кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград, за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана, за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин, и за кмет на община Главиница, област Силистра, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, за кмет на кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали, за кмет на кметство Градево, община Симитли, област Благоевград, за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, за кмет на кметство Добруша, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, за кмет на кметство Станево, община Лом, област Монтана, за кмет на кметство Капитановци, община Видин, област Видин, и за кмет на община Главиница, област Силистра, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения