Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3385-МИ
София, 30 май 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-09-311 от 29.05.2024 г. от Светлана Парашкевова-Узунова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, с предложение за промяна в състава ОИК – Панагюрище. Предлага се на мястото на Недялка Димитрова Наплатанова – зам.-председател на ОИК, да бъде назначен Иван Петков Иванов.

Към предложението са приложени: заявление от Недялка Димитрова Наплатанова за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Петков Иванов. Пълномощното в полза на Светлана Парашкевова-Узунова е в преписката по назначаване на комисията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Недялка Димитрова Наплатанова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик, Иван Петков Иванов, ЕГН ….

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения