Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3384-МИ
София, 16 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ за участие в новия избор за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочен на 2 октомври 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“, подписано от Венцислав Василев Върбанов – председател и представляващ партията, подадено чрез Борислав Алексиев Илиев, заведено под № 13 на 16 август 2016 г. в регистъра на партиите за участие в новия избор за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочен с Указ № 126 от 9 май 2016 г. на президента на републиката на 2 октомври 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: Политическа партия Никола Петков.

Към заявленията са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 28.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 28580/1992 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1184 от 15.08.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. и пълномощно в полза на Борислав Алексиев Илиев.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2015-МИ от 09.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 468 и чл. 469 от Изборния кодекс за допускане на партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ за участие в новия избор за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочен на 2 октомври 2016 г. Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 468 и чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „НИКОЛА ПЕТКОВ“ за участие в новия избор за общински съветници в община Балчик, област Добрич, насрочен на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е Политическа партия „Никола Петков“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 247-МИ / 17.06.2021

    относно: гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в нови и частични избори

  • № 246-НС / 17.06.2021

    относно: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.“

  • № 245-МИ / 17.06.2021

    относно: промени в състава на ОИК – Вършец, област Монтана

  • всички решения