Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3377-ПВР/НР
София, 16 август 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 68, чл. 90, ал. 4 и чл. 97 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на РИК за подготовка и произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. съгласно методиката – приложение към решението, както следва:

1.1. в райони с брой на секциите до 400 включително:

Председател                              - 980 лева

Заместник-председател            - 930 лева

Секретар                                    - 930 лева

Член                                          - 880 лева

1.2. в райони с брой на секциите над 400:

Председател                             - 1100 лева

Заместник-председател          - 1050 лева

Секретар                                  - 1050 лева

Член                                          - 1000 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., както следва:

2.1. Председател                         - 64 лева

Заместник-председател              - 58 лева

Секретар                                       - 58 лева

Член                                             - 48 лева

2.2. За произвеждане на изборите (първи тур) членовете на СИК (включително председател, заместник-председател и секретар) получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън възнаграждението по т. 2.1.

2.3. Членовете на СИК по чл. 285, ал. 1 от ИК, които представят протокола на СИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън възнаграждението по т. 2.1. и т. 2.2.

2.4. Членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение по т. 2.2. и 2.3. извън възнаграждението по т. 2.1. за времето до получаване на потвърждение от ЦИК.

2.5. Членовете на СИК (включително председател, заместник-председател и секретар) в секции, определени за произвеждане на изборите с машинно гласуване/експериментално машинно преброяване, получават допълнително възнаграждение в размер на 15 лв. извън възнаграждението по т. 2.1., т. 2.2. и т. 2.3.

3. При произвеждане на нов избор (втори тур) на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2.1. и по т. 2.3. (за членовете на СИК извън страната – съгласно т. 2.4.) от настоящото решение.

4. Членовете на РИК получават месечно възнаграждение от 16 септември 2016 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите или на новия избор (втори тур), ако се произвежда такъв.

5. Членовете на РИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на РИК са за сметка на републиканския бюджет.

6. Членовете на СИК/ПСИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност за времето преди изборния ден, изборния ден и за следващия ден. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК са за сметка на републиканския бюджет.

7. Възнагражденията на членовете на РИК, както и на СИК, не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.

8. За подпомагане дейността на РИК за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите може да се наемат специалисти и технически сътрудници с месечно възнаграждение, както следва:

8.1. специалист - експерт към РИК                         - 610 лв. месечно

8.2. специалист - технически сътрудник към РИК - 420 лв. месечно

Броят на специалистите към РИК се определя, както следва:

- РИК по т. 1.1. - 2 експерти и до 4 технически сътрудници;

- РИК по т. 1.2. - 2 експерти и до 5 технически сътрудници.

В случаите на необходимост от назначаване на по-голям брой специалисти съответната РИК следва да направи мотивирано искане до ЦИК с посочване на конкретния брой допълнителни специалисти и срока на гражданския договор.

9. За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК, в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК на специалистите се определя еднократно възнаграждение в размер на 90 лв., както следва:

- до 100 секции - по 1 сътрудник х 90 лв.;

- при остатък над 50 секции – още 1 сътрудник х 90 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3875-ПВР/НР/

3988-ПВР/НР/

Календар

Решения