Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3375-ЕП/НС
София, 28 май 2024 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 124 – 126 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Партиите, коалициите и инициативният комитет, регистрирали кандидати, могат да упълномощават свои представители, които да ги представляват при произвеждане на изборите на 9 юни 2024 г. Представителите упражняват правата си в съответствие с регистрацията на партията, коалицията или инициативния комитет – за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, за народни представители или и в двата вида избор.

2. Общият брой на представителите на партия/коалиция/ инициативен комитет на територията на един изборен район не може да надвишава броя на избирателните секции в този район. Общият брой на представителите извън страната на партия/коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции извън страната. Общият брой на представителите извън страната на инициативния комитет, регистрирал независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България, не може да надвишава общия брой на избирателните секции извън страната, в които се гласува за членове на Европейския парламент от Република България.

3. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

4. В изборното помещение в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК не може да присъстват едновременно двама или повече представители на една партия, коалиция или на инициативен комитет. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

ІІ. Упълномощаване. Списък на представители

5. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното. Представителите могат да бъдат упълномощени и с общо пълномощно.

6. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните.

7. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители (Приложение № 1 към решението) – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза.

8. Списъкът на хартиен носител се подписва по реда на т. 6 и се предава заедно със списъка на технически носител на съответната РИК или на ЦИК – за представителите извън страната, в срок до 17.00 часа на 8 юни 2024 г.

9. След извършване на проверка по т. 2, 18 и 19 районната избирателна комисия, съответно Централната избирателна комисия, приема решение за публикуване на списъка на представителите, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на РИК, съответно ЦИК, при спазване изискванията за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 2 към решението.

10. Партиите, коалициите и инициативният комитет могат да изготвят допълнителен втори и следващ списък на своите представители при спазване изискванията на т. 2. Списъкът се изготвя и предава в РИК/ЦИК по реда на т. 7 и 8.

11. До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В РИК, съответно в ЦИК – за представителите извън страната, се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. РИК, съответно ЦИК, незабавно извършва промените в публичния списък на представителите. Когато пълномощното на представител е оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък допълнително се отбелязва „оттеглено“.

ІІІ. Права и задължения на представителите

12. Представителите на партия/коалиция/инициативен комитет имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, като им се осигурява пряка видимост, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни;

б) да присъстват при условията на т. 4 при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии и при приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии в районната избирателна комисия, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, включително чрез видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни;

в) да получат срещу подпис копие от протокол с резултати от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район). Копието на протокола на СИК, съответно РИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 125-НС или Приложение № 126-ЕП от изборните книжа), след което представителят се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на РИК;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии; на заседанията на комисиите може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет;

д) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

13. В изборния ден представителите на партия/коалиция/ инициативен комитет са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

ІV. Легитимация и отличителни знаци

14. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или упълномощено от него/тях лице.

15. Представителите на партия/коалиция/инициативен комитет са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден Решение № 3058-ЕП/НС от 10 април 2024 г. на ЦИК. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, или откажат да се легитимират с пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на СИК.

16. Решението по предходната точка на СИК в страната може да се оспорва пред РИК, а на СИК извън страната – пред ЦИК, които се произнасят незабавно.

V. Общи разпоредби

17. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети не може да бъдат придружители.

18. Едно лице може да бъде упълномощено като представител само на една партия, коалиция или инициативен комитет.

19. Представител на партия, коалиция или инициативен комитет не може да участва в изборите като кандидат, наблюдател, член на друг инициативен комитет, застъпник на друга партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество.

20. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети запазват статута си до обявяване на резултатите от изборите.

21. На лицата в качеството им на представители на партии, коалиции и инициативни комитети не се издават удостоверения за гласуване на друго място.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения