Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3359-МИ/НР
София, 11 август 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Дупница, област Кюстендил

С вх. № МИ-10-64 от 11.08.2016 г. е постъпило заявление от Крум Стойчев Милев – преупълномощен представител на ПП ГЕРБ за община Дупница, с което иска промяна в състава на ОИК – Дупница. Предлага се на мястото на досегашния председател Здравко Бойков Василев да бъде назначена Мария Георгиева Чомакова. Към заявлението са приложени копие от удостоверение за правоспособност, копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Мария Георгиева Чомакова. Приложено е и заявление от Здравко Бойков Василев, с което същият моли да бъде заменен като председател на ОИК – Дупница, по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Дупница, област Кюстендил, Здравко Бойков Василев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА като председател на ОИК – Дупница, област Кюстендил, Мария Георгиева Чомакова, ЕГН  ... На назначения председател на ОИК – Дупница, да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения