Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 335-ЕП
София, 10 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-55 от 08.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", представлявана от Николай Тихомиров Бареков - председател, чрез пълномощника Десислава Атанасова Балабанова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на фондацията от 30.04.2014 г. по ф.д. № 677/2013 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Николай Тихомиров Бареков , представляващ фондацията, в полза на Десислава Атанасова Балабанова и на 154 (сто петдесет и четири) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от фондацията лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 146 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Явор Любенов Софронов
2. Катя Иванова Игнатова
3. Цветан Кръстев Борисов
4. Ивайло Иванов Игнатов
5. Валентина Иванова Софронова
6. Маргарита Костова Тодорова
7. Бойко Райчев Койнаров
8. Севдалин Живков Райски
9. Слави Ваклинов Чернев
10. Йорданка Николова Николова
11. Сийка Николова Николова
12. Шинка Атанасова Рафаилова
13. Елена Иванова Сарахошева
14. Емилия Наскова Сарджева
15. Юлия Асенова Беширова
16. Николай Веселинов Мулдавлиев
17. Радостина Асенова Ковачева
18. Митю Иванов Митев
19. Стефан Трифонов Стоянов
20. Владимир Йорданов Великов
21. Гено Велев Генов
22. Тодор Петров Пелтеков
23. Стойчо Лазаров Кирев
24. Елка Георгиева Щерева
25. Иван Ангелов Шейтанов
26. Лазарин Стойчев Кирев
27. Николай Иванов Лефтеров
28. Галина Димитрова Янушева
29. Кадифа Мехмед Синанова
30. Мария Йорданова Панайотова
31. Магдалена Димитрова Аврионова
32. Милка Георгиева Попова
33. Георги Костадинов Шабанов
34. Лиляна Димитрова Попова
35. Илияна Георгиева Тасева
36. Петър Георгиев Фурлиев
37. Костадин Аспарухов Тиганчев
38. Филип Вангелов Филипов
39. Валерия Иванова Грънчарова
40. Елена Георгиева Партулова
41. Атанас Симеонов Гаджев
42. Мария Атанасова Каравчева
43. Стоилка Иванова Големанова
44. Георги Благоев Чингов
45. Иван Тодоров Матеев
46. Димитрия Ангелова Славкова
47. Костадин Петров Шалев
48. Петър Стоянов Стамболов
49. Ирина Николова Чингова
50. Пламен Смилянов Илиев
51. Георги Пасков Иванов
52. Костадин Георгиев Тодоров
53. Христина Красимирова Лапчева-Мангалова
54. Недялка Костадинова Мечева
55. Величка Костадинова Зърбова
56. Стефан Димитров Пенчев
57. Стойко Стоянов Тупаров
58. Ангелина Иванова Зайкова
59. Валентин Тодоров Христов
60. Марина Соянова Мечева
61. Благой Николов Витанов
62. Златка Костадинова Тинчева
63. Марияна Симеонова Гебрелиева
64. Катерина Илиева Менкачева
65. Дафинка Борисова Миткова
66. Калинка Асенова Самарджиева
67. Анита Ламбрева Манолева
68. Никола Крумов Стаменов
69. Димитър Георгиев Тодоров
70. Велик Костадинов Бабанов
71. Георги Костадинов Мутафчиев
72. Андон Борисов Ланев
73. Димитър Стоянов Сариев
74. Теменужка Георгиева Иванова
75. Стефан Христов Маринов
76. Иленка Стойнова Василева
77. Стефан Станев Джабраилов
78. Фатме Ахмедова Селимова
79. Звезделина Владимирова Щерева
80. Марияна Димитрова Илиева
81. Кинка Тодорова Дачева
82. Мима Димитрова Димитрова
83. Димитър Здравков Джиджев
84. Зафирка Здравкова Джиджева
85. Христина Янкова Василева
86. Георги Тодоров Георгиев
87. Соня Илианова Илиева
88. Емилия Христова Панайотова
89. Димитър Георгиев Иванов
90. Тодорка Драгиева Драганчева
91. Кина Атанасова Иванова
92. Иван Георгиев Колев
93. Надежда Димитрова Йорданова
94. Соня Петкова Чанева
95. Пенка Илиева Нешева
96. Мариян Георгиев Хисапчиев
97. Янка Костова Стоянова
98. Георги Георгиев Фортунов
99. Даниела Петрова Петкова
100. Ивайло Иванов Иванов
101. Иванка Василева Каварджикова
102. Живко Георгиев Генков
103. Ваня Василева Бъчварова
104. Станимир Георгиев Спиров
105. Дамян Иванов Дамянов
106. Йордан Пенчев Йорданов
107. Йордан Пеев Йорданов
108. Тодор Пеев Йорданов
109. Ивелина Стоянова Радева
110. Гунка Александрова Еремиева
111. Атанас Димов Кодинов
112. Димо Йорданов Еремиев
113. Иванка Вълева Кодинова
114. Димо Атанасов Димов
115. Цонка Димитрова Славова
116. Момчил Велчев Денев
117. Георги Иванов Златев
118. Даниела Йорданова Николова
119. Станко Иванов Петков
120. Христо Петков Христов
121. Атиф Ибризов Атифов
122. Валентина Милкова Димитрова
123. Деан Стефанов Кичуков
124. Миглена Миткова Василева
125. Веселин Асенов Каримов
126. Димитър Исталиянов Субев
127. Димитър Кирилов Миланов
128. Емилия Димитрова Кочева
129. Георги Стоянов Белополски
130. Олга Димитрова Врачева
131. Спаска Димитрова Везенкова
132. Маряна Благоева Кадийска
133. Галя Велинкова Михайлова
134. Божидар Красимиров Граховски
135. Иванка Димитрова Шейтанска
136. Емилия Иринова Земеделска
137. Гергана Сотирова Вуковска
138. Тони Валериев Георгиев
149. Николай Христов Стефанов
140. Анелия Асенова Земеделска
141. Петя Иванова Спасова
142. Костадин Василиев Бошикьов
143. Анна Чорбаджийска Теодосиева
144. Йордан Сотиров Бачев
145. Екатерина Сотирова Бачева
146. Цвета Йорданова Иванова

 

Отказва регистрация на следните лица:

 1. Лазар Георгиев Рамов
 2. Теменужка Георгиева Пороманска
 3. Динка Стайкова Лумбарска
 4. Иванка Драганова Тонева
 5. Светослав Методиев Иванчов
 6. Надя Владимирова Есова
 7. Бояна Боянова Петрова
 8. Георги Иванов Георгиев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения