Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3349-МИ
София, 10 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в частичен избор за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, на 2 октомври 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“, подписано от председателя и представляващ партията Яне Георгиев Янев, чрез пълномощника Владимир Любенов Спасов, заведено под № 2 на 9 август 2016 г. в регистъра на партиите, за участие в частичен избор за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, насрочен с Указ № 180 на президента на републиката от 10.06.2016 г., на 2 октомври 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 27.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-6 състав, по ф.д. № 14403/2000 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1155 от 01.08.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. и пълномощно от 29.07.2016 г. в полза на Владимир Любенов Спасов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1976-МИ от 07.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, насрочен на 2 октомври 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, насрочен на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения