Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3349-МИ
София, 10.08.2016

ОТНОСНО: допускане на партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в частичен избор за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, на 2 октомври 2016 г.

Постъпило е заявление от партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“, подписано от председателя и представляващ партията Яне Георгиев Янев, чрез пълномощника Владимир Любенов Спасов, заведено под № 2 на 9 август 2016 г. в регистъра на партиите, за участие в частичен избор за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, насрочен с Указ № 180 на президента на републиката от 10.06.2016 г., на 2 октомври 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 27.07.2016 г. от СГС – ТО, VІ-6 състав, по ф.д. № 14403/2000 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1155 от 01.08.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. и пълномощно от 29.07.2016 г. в полза на Владимир Любенов Спасов.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1976-МИ от 07.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, насрочен на 2 октомври 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, насрочен на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1165-МИ / 20.09.2019

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

  • № 1164-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

  • № 1163-МИ / 20.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

  • всички решения