Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3346-ЕП/НС
София, 22 май 2024 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5-3 от 21.05.2024 г. и с вх. № 5-4 от 22.05.2024 г. от сдружение „АД УНИТАТЕМ“, представлявано от Лилия Димитрова Ангелова – Несторова чрез Г.  Г.  М. , регистрирано с Решение № 3313-ЕП/НС от 16 май 2024 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

- декларации по образец (Приложение № 73-ЕП/НС от изборните книжа) – 14 (четиринадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- пълномощно в полза на Г.  Г.  М. .

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 12 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за две лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 12 (дванадесет) упълномощени представители на сдружение „АД УНИТАТЕМ“, както следва:

  

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Денис Цветанов Асенов

 

2.     

Валерия Валериева Цветанова

 

3.     

Константин Иванов Кръстев

 

4.     

Мая Радославова Канчова

 

5.     

Радослав Димитров Колчагов

 

6.     

Маргарита Георгиева Колчагова

 

7.     

Деметра Радославова Колчагова

 

8.     

Янислав Георгиев Рупчин

 

9.     

Иван Иванов Божилов

 

10.  

Кирил Димитров Руменов

 

11.  

Альоша Василев Георгиев

 

12.  

Никол Симеонова Цекова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения