Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 334-ЕП
София, 17 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-1) от 16.05.2019 г. от „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“, подписано от председателя Златан Кирилов Стойков, регистриран с Решение на ЦИК № 270-ЕП от 07.05.2019 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:  пълномощно от Златан Кирилов Стойков – председател, в полза на Васил Василев Върбанов, в полза на 110 (сто и десет) упълномощени представители на „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат; декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 110 (сто и десет) бр.

На 16.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 102 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, за 8 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 102 (сто и двама) упълномощени представители на „СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА“, както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Павел Петров Станев
2. Екатерина Димитрова Шипковенска
3. Фильо Борисов Филев
4. Иванчо Здравков Георгиев
5. Никола Цветков Николов
6. Цочо Панчев Маринов
7. Милко Петров Томов
8. Иван Бориславов Николов
9. Янка Василева Халачева
10. Галина Стоянова Томова
11. Милчо Иванов Кирков
12. Райчо Минков Димов
13. Здравко Тотев Бакалов
14. Стефан Дянков Стефанов
15. Мирослав Георгиев Ангелов
16. Цветана Христова Роджева
17. Емил Страхилов Миланов
18. Райна Иванова Аврамова
19. Ангелаки Найденов Гоцев
20. Константин Георгиев Качулев
21. Владимир Георгиев Шейтанов
22. Васил Николов Петев
23. Тихомир Димитров Стойчев
24. Николай Емилов Томов
25. Емил Върбанов Томов
26. Георги Борисов Грозев
27. Георги Георгиев Грозев
28. Ваня Христова Николова
29. Тихомир Динев Томов
30. Еленко Любомиров Божков
31. Пламен Стоянов Велчев
32. Диана Дакова Стоянова
33. Райчин Георгиев Рачев
34. Иван Грудев Тодоров
35. Ангел Господинов Ангелов
36. Валентин Георгиев Велев
37. Неделчо Димов Атанасов
38. Любен Владимиров Димитров
39. Митко Цонев Минев
40. Желязко Стоянов Пенев
41. Васил Петров Джелебов
42. Димитър Атанасов Атанасов
43. Атанас Жечев Великов
44. Иван Пенев Иванов
45. Петър Стойчев Папизов
46. Лъчезар Иванов Станчев
47. Александър Георгиев Попов
48. Стоян Николов Стоянов
49. Кирил Миленов Димитров
50. Костадин Русенов Петров
51. Ясен Георгиев Ангелов
52. Валентин Георгиев Николчев
53. Станко Захариев Велев
54. Методи Александров Слишков
55. Валери Тодоров Митков
56. Кирил Здравков Коцев
57. Евгени Методиев Слишков
58. Методи Атанасов Благоев
59. Огнян Любенов Пешев
60. Христо Калинов Христов
61. Иван Асенов Шопов
62. Иван Крумов Николов
63. Николай Димитров Гогов
64. Бойко Олегов Христов
65. Цветан Ангелов Цветков
66. Георги Цанков Велев
67. Николай Дочков Василев
68. Снежанка Асенова Серафимова
69. Цвятко Иванов Христов
70. Божана Стефанова Василева
71. Милен Иванов Тотев
72. Тотьо Маринов Ангелов
73. Лъчезар Христов Марковски
74. Веско Дамянов Бояджиев
75. Любомир Петков Добрев
76. Иван Николаев Найденов
77. Гриша Конов Генов
78. Христофор Тодоров Кочев
79. Валентина Атанасова Витанова
80. Христо Дочев Дочев
81. Маргарита Атанасова Генова
82. Мариан Петров Петракиев
83. Росица Колева Кочева
84. Георги Тинов Генов
85. Милчо Недков Пашов
86. Детелин Христов Василев
87. Нина Костова Пашова
88. Валентин Петров Буров
89. Марин Трифонов Шкодров
90. Красимир Нинов Кръстев
91. Веселин Петров Христов
92. Николай Маринов Николов
93. Иван Гетов Христов
94. Петър Драгомиров Кавалски
95. Тихомир Христов Стоянов
96. Николай Петров Павлов
97. Енчо Тодоров Енев
98. Николай Дачев Йотов
99. Елена Чавдарова Чернева
100. Пеко Петров Македонски
101. Атанас Димитров Атанасов
102. Тончо Атанасов Тончев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения