Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 333-ЕП
София, 10 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС – ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-59 от 08.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", представлявано от Галина Тодорова Николова - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 15 април 2014 г. по ф.д. № 353/2011 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Галина Тодорова Николова, представляващ сдружението, в полза на 1234 (хиляда двеста тридесет и едно) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА" за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 1231 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС - ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА", както следва:

1. Адем Ибиш Ибиш
2. Айше Адем Ибиш
3. Али Алиев Авдиков
4. Али Алиев Авдиков
5. Алириза Алиев Арнаудов
6. Алириза Летифов Караджов
7. Алиш Сабри Шарански
8. Анелия Миткова Далакова
9. Ариф Сергеев Гунев
10. Атидже Ахмедова Пингова
11. Атидже Юсейнова Авдикова
12. Атидже Юсейнова Хаджаалиева
13. Ахмед Алиев Авалев
14. Ахмед Муса Чолак
15. Вели Велиев Каралиев
16. Весела Антонова Шопова
17. Виктор Алдинов Заимов
18. Георги Данчов Стоянов
19. Данчо Якимов Стоянов
20. Дениз Исмаил Балиев
21. Десислава Христова Пейчинска
22. Джамал Дианов Къдрев
23. Джамиле Ахмед Шарки
24. Джемал Мустафа Молла
25. Джемал Салих Воденичаров
26. Джемал Салих Хюсеин
27. Дудуша Алиева Караджова
28. Евгени Венциславов Абаджиев
29. Елхан Алиризов Караджов
30. Емилия Емилова Айвазова
31. Емилия Илиева Цветкова
32. Емине Адем Шарки
33. Жанет Младенова Панева
34. Здравко Петров Петров
35. Златка Николова Митушева
36. Ибрахим Халилов Биков
37. Ивайло Андонов Грошаров
38. Иванка Данчова Стоянова
39. Йордан Данчов Стоянов
40. Исмет Исмет Хасанов
41. Кирил Иванов Виделов
42. Красимир Аспарухов Балкански
43. Красимир Валентинов Димитров
44. Красимир Илков Мандиев
45. Кристина Венциславова Александрова
46. Кристиян Валериев Димитров
47. Кристиян Миленов Бузов
48. Кръсивка Методиева Маркова
49. Магдалина Александрова Ангелова
50. Мария Антонова Каралийска
51. Мая Атанасова Георгиева
52. Медиха Рамадан Сали
53. Миглена Антонова Каралийска
54. Миладин Велизаров Юсев
55. Младен Младенов Каптиев
56. Надежда Фильова Цветкова
57. Надея Реджепова Рушидова
58. Николай Крумов Николов
59. Радослав Ивайлов Грошаров
60. Радослав Юриев Беков
61. Рамизе Джамалова Саликехайова
62. Рафие Алиризова Караджова
63. Румен Иванов Жигълев
64. Рушан Сюлейман Трох
65. Светла Асенова Говедарова
66. Светла Пламенова Узунова
67. Севделина Евгениева Стамболийска
68. Сена Ибиш Хюсеин
69. Сибел Неджат Емин
70. Силвия Емилова Караилиева
71. Славе Янев Марков
72. Славчо Александров Стамболийски
73. Снежана Илкова Биберова
74. Снежана Емилова Бекова
75. Стефи Георгиева Багашка
76. Стоица Янев Марков
77. Сълзинка Кисимова Грошарова
78. Таня Димитрова Николова
79. Татяна Иванова Станева
80. Уруч Саид Буковян
81. Фатиме Хюсеин Молла
82. Фатме Алиризова Караджова
83. Фатме Велиева Гагарова
84. Фатме Исмаилова Къдрева
85. Фатме Кезимова Ходжова
86. Фикра Мехмедова Бекова
87. Халил Ибрахим Биков
88. Христина Иванова Иванова
89. Христо Антонов Шопов
90. Хюсейн Мустафа Моллаали
91. Хюсеин Хюсеин Маллаали
92. Юлиян Йорданов Марков
93. Юсуф Юсуф Хаджиоли
94. Ангел Томов Горанов
95. Валентин Желев Желев
96. Васили Петров Димов
97. Василка Радева Хараламбова
98. Георги Димов Димов
99. Господин Вълков Вълков
100. Даниела Русева Христова
101. Диана Михайлова Желева
102. Дияна Желева Станчева
103. Драгомир Кънчев Драгнев
104. Златина Христова Христова
105. Зойка Димитрова Николова
106. Ивайло Панаьотов Керемедчиев
107. Иванка Пръвчева Цонева
108. Илия Иванов Каймеджиев
109. Йорданка Гочева Димова
110. Мария Денева Ралева
111. Мариян Георгиев Георгиев
112. Михаила Валентинова Желева
113. Николай Валентинов Желев
114. Николинка Христова Апостолова
115. Пенка Лазарова Лазарова
116. Пламен Юлиянов Постолов
117. Радостина Желева Загорова
118. Русин Николаев Тодоров
119. Сашо Николов Сидеров
120. Светла Иванова Коева
121. Снежана Димова Димова
122. Тодорка Димитрова Георгиева
123. Христо Тодоров Тодоров
124. Хубавина Вълкова Вълкова
125. Андрей Йосифов Коев
126. Анжела Луканова Николова
127. Антоанета Стефанова Ангелова
128. Атанас Борисов Атанасов
129. Ваня Стайкова Ваславова Литова
130. Георги Кунев Кунев
131. Диана Серьожова Комитска
132. Елица Павлова Босилкова
133. Жулиета Кръстева Босилкова
134. Иванка Аспарухова Тупалийска
135. Йосиф Станчев Коев
136. Миладин Атанасов Атанасов
137. Мирослав Христов Христов
138. Надка Петкова Ангелова
139. Павел Павлов Босилков
140. Петко Димитров Петков
141. Петя Луканова Янчик
142. Пламен Ангелов Ангелов
143. Румен Ангелов Литов
144. Славка Георгиева Гетова
145. Спасийка Иванова Петрова
146. Теменужка Симеонова Петкова
147. Цеца Ангелова Коева
148. Юлия Петрова Атанасова
149. Адриана Добромирова Борисова
150. Александър Богомилов Лазаров
151. Ана Маринова Василева
152. Анатоли Христов Антов
153. Андрей Иванов Андреев
154. Анна-Мария Венелинова Чобанова
155. Антония Иванова Вълева
156. Бисер Петков Цанев
157. Бистра Стефанова Христова
158. Благовеста Ненова Минчева
159. Бойка Каменова Иванов
160. Ботю Христов Марков
161. Валентина Иванова Цанева
162. Ванюша Маринов Тотев
163. Величка Стоянова Тодорова
164. Величка Николова Лазарова
165. Вероника Димитрова Топчева
166. Веселина Генчева Андреева
167. Георги Георгиев Спасов
168. Георги Георгиев Цонев
169. Дeтелина Атанасова Димитрова
170. Даниела Йорданова Петкова
171. Дарин Веселинов Цанков
172. Деница Ганчева Вачкова
173. Денка Иванова Боянова
174. Детелина Венкова Иванова
175. Диана Митева Тодорова
176. Диляна Александрова Кирева
177. Добринка Димитрова Димова
178. Дора Маринова Врачева
179. д-р Богомил Савов Лазаров
180. Ева Димитрова Димитрова
181. Евгени Йорданов Мичев
182. Елена Владимировна Терпанова
183. Звезделин Христов Гугов
184. Иван Валентинов Аврамов
185. Иван Димитров Христов
186. Иван Тодоров Вълев
187. Иванка Гатева Хаджигатева
188. Калина Бориславова Дянкова
189. Клара Томова Петрова
190. Красимир Звезделинов Гугов
191. Красимир Койнов Цанков
192. Красимир Минчев Алексиев
193. Красимир Трифонов Бъчваров
194. Красимира Атанасова Иванова
195. Кунка Данчева Златанова
196. Маргарита Димитрова Пенчева
197. Маргарита Петрова Джапунова
198. Мариана Младенова Велева
199. Мариана Ненкова Добрева
200. Мария Иванова Маркова
201. Мая Стоянова Колева
202. Милица Асенова Златанова
203. Момчил Георгиев Асенов
204. Надка Николаева Николова
205. Недялка Христова Савчева
206. Николай Василев Савчев
207. Павлин Ботев Марков
208. Павлина Величкова Стоянова
209. Павлина Милчева Стойчева
210. Павлина Христова Рачева
211. Пенка Дочева Христова
212. Петьо Асенов Хаджиев
213. Петя Тодорова Тошкова
214. Светла Вълова Пашова
215. Светлана Николова Енчева
216. Светлана Павлова Божинова-Антова
217. Светослава Христова Андреева
218. Свобода Димитрова Василева
219. Сийка Йорданова Пенчева
220. Снежана Станкова Мирчева
221. Станка Костова Камбурова
222. Стефан Христов Христов
223. Стефка Петрова Тодорова
224. Татяна Веселинова Петрова
225. Теодора Бориславова Дянкова
226. Тодор Баев Тодоров
227. Тодор Колев Василев
228. Тодорка Стефанова Койчева
229. Христина Атанасова Вълева
230. Ценко Горчев Атанасов
231. Цонка Николова Корлинова
232. Чидем Ибрамова Алексиева
233. Юлиана Георгиева Стефанова
234. Янка Стайнова Тотева
235. Венелин Тодоров Кирилов
236. Веселин Генов Чолаков
237. Веселина Цонева Петкова
238. Владка Димитрова Гочева
239. Даниел Петров Алексиев
240. Диляна Михайлова Дякова
241. Димитър Стефанов Денев
242. Диян Стоянов Димов
243. Драгомир Костадинов Кескинов
244. Евгений Атанасов Георгиев
245. Елена Маринова Иванова
246. Енчо Русев Маринов
247. Живко Димитров Янчев
248. Златка Начева Алексиева
249. Зорница Христова Христова
250. Константин Иванов Иванов
251. Марийка Тодорова Чолакова
252. Марин Панчев Георгиев
253. Марина Костадинова Петкова
254. Марияна Стоянова Кънева
255. Мирослав Иванов Иванов
256. Недю Русев Генов
257. Пенка Павлова Михалева
258. Пепа Димитрова Господинова
259. Петър Александров Алексиев
260. Пламена Валентинова Петрова
261. Радка Иванова Илиева
262. Севдалина Тодорова Илиева
263. Сийка Йорданова Алексиева
264. Станка Балчева Стоянова
265. Стефка Недева Йовева
266. Адрияна Ясенова Даскалова
267. Азизе Мехмед Мустафа
268. Азис Хасан Хасан
269. Айтен Мюмюн Билял
270. Айше Керим Юсуф
271. Айшегюл Касим Юсуф
272. Алиосман Али Бекир
273. Ангел Николов Ангелов
274. Ангелина Димитрова Атанасова
275. Ани Албертова Башева
276. Антоанета Димитрова Иванова
277. Асен Радоев Караджов
278. Атанас Пенчев Стефанов
279. Атанаска Стефанова Николова
280. Ахмед Али Ахмед
281. Ахмед Мехмед Мустафа
282. Бахри Ибрам Къпалъ
283. Бедри Ергун Махмуд
284. Биляна Асенова Симова
285. Ваня Петкова Петкова
286. Василка Мирчева Демирева
287. Василка Павлова Стефанова
288. Вели Адем Ариф
289. Веска Атанасова Семерджиева
290. Виолета Краева Русева
291. Виолета Бисерова Дочева
292. Виолета Иванова Джарова
293. Вълко Атанасов Вълков
294. Галина Аргирова Топалова
295. Галя Димитрова Андреева
296. Георги Павлов Джаров
297. Георги Димитров Митрев
298. Георги Красимиров Карабашов
299. Георги Христов Николов
300. Гергана Николова Димитрова
301. Гюлтен Реджеб Халибрям
302. Даниела Атанасова Мечтанова
303. Даниела Василева Георгиева
304. Даниела Димова Ночева
305. Даниела Живкова Попова
306. Данчо Стоянов Иванов
307. Делчо Желев Делчев
308. Джелал Али Бекир
309. Джелал Мехмед Ахмед
310. Джемил Нури Ахмед
311. Джена Атанасова Каменова
312. Димитър Атанасов Лефтеров
313. Димитър Троянов Димитров
314. Димитър Троянов Димитров
315. Димитър Георгиев Митрев
316. Димитър Димитров Топалов
317. Димитър Тодоров Стойчев
318. Динко Николов Малецов
319. Дияна Методиева Славчева
320. Дияна Ангелова Момчилова
321. Добринка Боянова Попова
322. Евгения Емилова Славчева
323. Елена Стайкова Камбурова
324. Елена Станимирова Иванчева
325. Елица Иванова Йвкова
326. Ембие Селим Хасан
327. Ергун Бахри Мехмед
328. Ергюн Ибрахим Бекир
329. Ерджан Сами Юсуф
330. Ерол Ахмед Мюмюн
331. Живко Данчев Анастасов
332. Запринка Георгиева Русева
333. Здравко Йорданов Великов
334. Зехра Мехмедали Мустафа
335. Златка Иванова Топалова
336. Зорка Иванова Караджова
337. Зюлиха Юсеин Хасан
338. Иван Запрянов Михайлов
339. Иванка Желева Делчева
340. Иванка Кирилова Станкова
341. Илия Стефанов Шишков
342. Илия Грозев Начев
343. Илияна Георгиева Белакова
344. Йордан Маринов Русев
345. Исмаил Хасан Дурмуш
346. Исмаил Сами Халил
347. Исмаил Юксел Шевкет
348. Йълдъз Алиосман Хасан
349. Катя Христова Чешмеджиева
350. Кемал Фикри Сюлейман
351. Керка Величкова Тенева
352. Кети Мирчева Владинова
353. Кети Петрова Петрова
354. Кирил Тенев Бончев
355. Коста Маринов Георгиев
356. Красимир Георгиев Карабашов
357. Красимир Славчев Каменов
358. Краю Ставрев Костов
359. Лариса Стоянова Карабашова
360. Лиляна Сашева Капсъзова
361. Лютви Мустафа Дурмушолу
362. Магдалена Русева Русева
363. Манол Митков Митков
364. Марин Костов Георгиев
365. Марин Джелал Бекир
366. Марин Петров Георгиев
367. Марио Славчев Каменов
368. Мария Димитрова Лефтерова-Малецова
369. Мария Иванова Колева
370. Мария Иванова Маджарова
371. Марияна Дякова Чакърова
372. Марияна Стоянова Митрева
373. Мелек Хасанова Юсеинова
374. Методи Ангелов Славчев
375. Мехмед Бекир Емин
376. Мехмед Осман Аптулла
377. Мехмед Рамадан Ахмед
378. Милко Райчев Димитров
379. Минчо Хубенов Димов
380. Мирослав Ангелов Атанасов
381. Мирослава Стоянова Бекир
382. Митко Атанасов Карагяуров
383. Митко Николов Хаджиев
384. Младен Иванов Гинчев
385. Момчил Недев Момчилов
386. Моника Красимирова Каменова
387. Мохамет Мустафа Али
388. Мюмюн Хасанов Юсеинов
389. Мюмюн Мустафа Хасан
390. Мюрсел Мюмюн Сюлейман
391. Надежда Пенкова Маджарова
392. Надежда Христова Карагьозова
393. Надежда Костадинова Манолова
394. Наджи Юсеин Гюл
395. Надка Христова Иванова
396. Надя Георгиева Зидарова
397. Назим Емин Садула
398. Назим Шабан Расим
399. Наим Назим Садула
400. Невена Ясенова Анастасова
401. Неджат Сюлен Сюлейман
402. Неджахтин Адем Юмер
403. Недка Пенчева Начева
404. Недрет Али Къпалъ
405. Недялка Тончева Станчева
406. Ненко Начев Маджаров
407. Нериман Ахмед Димова
408. Нериман Кадир Халибрям
409. Нешо Хариев Кардамов
410. Нигяр Ахмед Мустафа
411. Николай Янчев Чинтов
412. Николинка Славчева Филипова
413. Нихат Сюлейман Кяшиф
414. Нуртин Хасан Изет
415. Павел Георгиев Джаров
416. Пенка Василева Лефтерова
417. Петър Добрев Георгиев
418. Преслава Цветанова Караиванова
419. Радка Стоянова Иванова
420. Радко Христов Николов
421. Радой Асенов Андреев
422. Раиф Мехмед Сюлейман
423. Рейхан Феим Мустафа
424. Ридван Салим Дурмуш
425. Росен Вергилов Николов
426. Росица Асенова Гинчева
426. Руси Тенчев Русев
428. Руси Руменов Татаров
429. Сайфе Юсеин Хасан
430. Сали Ахмед Сюлейман
431. Сали Ахмед Сюлейман
432. Сами Хасан Юсюф
433. Сами Хасан Мустафа
434. Светла Георгиева Велева
435. Севгин Мюмюн Хасан
436. Сезгин Мюмюн Хасан
437. Сейхан Ибрям Ибрям
438. Селвер Мустафова Юсеинова
439. Сивко Иванов Маринов
440. Сийка Янева Карагяурова
441. Славка Тодорова Николова
442. Славчо Митков Филипов
443. Славчо Димов Каменов
444. Славчо Стефанов Стефанов
445. Соня Христова Иванова
446. Станислав Христов Делчев
447. Станислав Георгиев Марков
448. Стефан Славчев Стефанов
449. Стефка Христова Солакчиева
450. Стилиян Димитров Митрев
451. Стойка Колева Маринова
452. Стоянка Василева Вълкова
453. Танер Раиф Дурмуш
454. Танер Сабри Бекир
455. Таня Иванова Пенева
456. Таня Милкова Каменова
457. Татяна Илиева Бончева
458. Тенчо Сотиров Иванчев
459. Теню Павлов Тенев
460. Тихомир Кирилов Бончев
461. Тодорка Стоева Марчонова
462. Тончо Митев Иванов
463. Тошка Величкова Вълчева
464. Турхан Мустафа Али
465. Феим Мустафа Мустафа
466. Фериде Касим Кадир
467. Фикрет Мюмюн Мюмюн
468. Фикри Ахмед Юмер
469. Фикри Шюкрю Чауш
470. Хасан Ердинч Мустафа
471. Хасан Мюмюн Хасан
472. Хасан Касимов Юсеинов
473. Хълми Мустафа Йълдъз
474. Цветан Петров Пенев
475. Цветко Илиев Семерджиев
476. Шюкрю Хасан Чауш
477. Щерю Сотиров Бацелов
478. Юксел Фаик Ахмед
479. Юммю Фимистан Али
480. Юмюгюл Касим Халил
481. Юсеин Ахмед Хасан
482. Янка Динкова Качова
483. Аделина Димитрова Терзийска
484. Александър Аспарухов Бачев
485. Богомила Иванова Бояджиева
486. Валентин Николов Грозданов
487. Василка Тодорова Ризова
488. Венцислав Исталианов Ягоридков
489. Владимир Славчов Йорданов
490. Георги Георгиев Митев
491. Георги Иванов Георгиев
492. Георги Райчов Софрониев
493. Даниела Ганчова Данаилова
494. Даниела Дончова Ценова
495. Ивайло Кирилов Иванов
496. Иван Костадинов Спасов
497. Иванка Методиева Попчева
498. Илиян Ангелов Николов
499. Йорданка Андонова Иванова
500. Исталиан Николов Ягоридков
501. Климент Тодоров Александров
502. Лозена Димитрова Симеонова
503. Любен Симеонов Иванов
504. Милка Любенова Александрова
505. Николай Владимиров Горов
506. Николай Георгиев Ценов
507. Павел Александров Илчов
508. Радка Валентинова Грозданова
509. Силвана Тодорова Василева
510. Симеон Василев Минков
511. Станислав Венев Мазурски
512. Теменужка Христова Петрова
513. Цанко Стоянов Георгиев
514. Цветанка Викторова Иванова
515. Цветелина Георгиева Иванова
516. Ангел Огнянов Асенов
517. Анета Банкова Банкова
518. Васил Иванов Димитров
519. Васко Иванов Костов
520. Виолета Петкова Петкова
521. Генка Георгиева Митева
522. Геновева Радкова Панчева
523. Георги Кънчев Георгиев
524. Донка Борисова Александрова
525. Донка Стоянова Николова
526. Дончо Ангелов Зюмбюлски
527. Ива Руменова Попова-Агатова
528. Иван Георгиев Денчев
529. Иван Миладинов Иванов
530. Иван Стоянов Иванов
531. Иванка Димитрова Иванова
532. Ивелина Стефанова Вълкова
533. Иво Илионов Андреев
534. Йоана Росева Величкова
535. Йордан Димитров Илиев
536. Исмет Юсеинов Исметов
537. Красимир Мирославов Маринов
538. Кремена Николова Стайчева
539. Кремена Христова Краева
540. Лидия Тодорова Митева
541. Мариан Цанев Ковачев
542. Марин Симеонов Тодоров
543. Мария Димитрова Христова
544. Мариян Станиславов Пенев
545. Маруся Павлова Начева
546. Милен Христов Георгиев
547. Милена Иванова Йотова
548. Надка Маринова Кутровска
549. Нели Петкова Василева
550. Николай Тодоров Начев
551. Павлинка Маринова Косева
552. Петко Петков Стойчев
553. Петър Лалев Краев
554. Петър Петров Николаев
555. Петьо Панчев Петров
556. Петя Льончева Тодорова
557. Пламен Кръстев Петров
558. Рачо Иванов Рачев
559. Ренета Иванова Костова
560. Росица Денчева Минчева
561. Румен Андреев Попов
562. Румяна Иванова Попова
563. Сание Асанова Мустафова
564. Сергей Самуилов Асенов
565. Славка Петкова Нешкова
566. Станимир Трифонов Радев
567. Стилияна Радоева Бозова
568. Стоимен Цветанов Стойков
569. Стойчо Михайлов Папарчев
570. Стоян Добрев Стоянов
571. Тодор Владков Тодоров
572. Тодоринка Гечева Петкова
573. Тодорка Димитрова Петрова
574. Тошко Григоров Тошков
575. Ферди Алексиев Филипов
576. Христина Найденова Кенарова
577. Цветан Димитров Жейнов
578. Цветелина Петрова Маринова
579. Цонка Маринкова Стойчева
580. Цоньо Минчев Маринов
581. Юлиана Георгиева Пенева
582. Юлия Николаева Петрова
583. Александър Валентинов Иванов
584. Кристина Илиянова Стефанова
585. Стефка Александрова Качова
586. Тодор Илиев Живков
587. Цветелин Емилов Цветанов
588. Чавдар Евтимов Качов
589. Анджела Ахмад Мусави
590. Анелия Иванова Янкова
591. Анелия Матеева Хаджиева
592. Анета Георгиева Калчева
593. Анна Илиева Георгиева
594. Антоанета Димова Сидерова
595. Антоанета Рангелова Тодорова
596. Атанас Бориславов Танев
597. Атанас Николов Пирянков
598. Благой Иванов Порязов
599. Богомил Илиев Костов
600. Божидар Костадинов Драгомиров
601. Бото Танчев Ботов
602. Валентина Георгиева Начева
603. Валентина Стайкова Василева
604. Валя Йорданова Рангелова
605. Ваня Кирова Кидерова
606. Васил Александров Зарзаватчиев
607. Васил Василев Ганчев
608. Василка Георгиева Теоларска
609. Венета Павлинова Иванова
610. Веселка Георгиева Христова
611. Вионора Николова Хаджийска
612. Владимир Андреев Калчев
613. Галя Димова Иванова
614. Генка Иванова Мандаджиева
615. Георги Ангелов Нещерев
616. Георги Любомиров Сербезов
617. Георги Николов Петков
618. Гергана Петрова Начева
619. Дарина Рангелова Младенова
620. Диана Иванова Василева
621. Диана Михайлова Ангелова
622. Добринка Иванова Тотева
623. Донка Костова Калоферова
624. Евдокия Ангелова Александрова-Мусави
625. Евелина Петрова Червенакова
626. Елена Андонова Проданова
627. Елена Василева Тричкова
628. Емил Радков Тасков
629. Жечка Георгиева Таскова
630. Зина Кирова Петкова
631. Иван Атанасов Иванов
632. Иван Благоев Порязов
633. Иван Йорданов Янков
634. Иван Николов Куртов
635. Иван Петров Кочев
636. Иванка Георгиева Янакиева
637. Иванка Казмирова Пъчева
638. Илия Игнатов Илиев
639. Йордан Николов Аргиров
640. Катя Димитрова Младенова
641. Красимира Василева Рангелова
642. Кристина Николова Иванова
643. Лиляна Рангелова Станева
644. Люба Петрова Шопова
645. Маргарета Владимирова Калчева
646. Маргарита Асенова Порязова
647. Маргарита Иванова Илиева
648. Мария Благоева Порязова
649. Мария Вълкова Вълкова
650. Мария Иванова Атанасова
651. Мария Николова Кръстева
652. Милена Николова Петкова
653. Милица Асенова Хаджийска
654. Милка Тодорова Калоянова
655. Мима Петкова Пирянкова
656. Минка Филчева Бонева
657. Моника Димитрова Черкезова
658. Недялка Симеонова Танева
659. Никола Георгиев Караниколов
660. Николай Георгиев Югов
661. Николай Йорданов Аргиров
662. Николай Тодоров Иванов
663. Николина Ненова Ненчева
664. Огнян Василев Сидеров
665. Персиян Ахмад Мусави
666. Петко Трайков Иванов
667. Петранка Ангелова Зарзаватчиева
668. Петър Пенев Пенчев
669. Радка Стоянова Иткова
670. Радостина Теофанова Фан
671. Ренета Димчова Георгиева
672. Росица Йорданова Кочева
673. Росица Кънчева Стоилова
674. Румяна Любомирова Георгиева
675. Светлозар Томанов Костов
676. Соня Христова Ботова
677. София Петрова Железарова
678. Софка Маринова Божева
679. Станка Николова Балджиева
680. Станка Славчева Бочукова
681. Стефка Димитрова Делева
682. Стиляна Асенова Хаджийска
683. Стоимен Петров Божев
684. Стоян Петков Иванов
685. Стоянка Стойкова Петкова
686. Теодора Георгиева Червенакова
687. Тинка Димитрова Пенчева
688. Трайко Петков Иванов
689. Христо Иванов Иванов
690. Божидар Илиев Панов
691. Васил Георгиев Костов
692. Виолета Димитрова Захариева
693. Генка Вълкова Благоева
694. Данаил Христов Христов
695. Ивана Русенова Найденова
696. Иванка Ганчева Лупова
697. Йорданка Миланова Панова
698. Кица Христова Христова
699. Красимир Иванов Кънев
700. Кристина Иванова Златанска
701. Лазарина Цвяткова Цвяткова
702. Любен Иванов Маджаров
703. Маргарит Генчев Михалев
704. Мариана Йорданова Панова
705. Мария Найденова Найденова
706. Мария Неделева Синикчийска
707. Пенка Димитрова Димитрова
708. Спаска Петкова Петкова
709. Стоилка Иванова Порязова
710. Тинка Цвяткова Кисъова
711. Тодорка Николова Митева
712. Чавдар Атанасов Чонов
713. Александър Маринов Любенов
714. Ангел Борисов Петков
715. Ангелина Минчева Мангърова
716. Андон Йорданов Кондев
717. Андрей Тодоров Андреев
718. Анета Вълчева Иванова
719. Антоанета Минкова Петкова
720. Атанас Минчев Дерменски
721. Бойка Панева Колева
722. Бойчо Петков Христакиев
723. Валентин Георгиев Георгиев
724. Валентин Желев Драгнев
725. Валентина Димитрова Дичева
726. Валя Рачкова Модева
727. Ваньо Донев Иванов
728. Ваня Славчева Костадинова
729. Васил Тодоров Мирчев
730. Василка Стефанова Янева
731. Величка Йорданова Георгиева
732. Венелин Станев Илиев
733. Веселина Динкова Неделчева
734. Веселина Петкова Кънчева
735. Веско Георгиев Йорданов
736. Виолета Динкова Василева
737. Владимир Венков Куюмджиев
738. Ганка Илиева Христова
739. Георги Ангелов Неделчев
740. Георги Георгиев Килограмски
741. Георги Димитров Гаджаков
742. Георги Димитров Георгиев
743. Георги Желязков Костов
744. Георги Златанов Зехирев
745. Георги Колев Колев
746. Георги Райчев Атанасов
747. Георги Стоянов Георгиев
748. Георги Стоянов Ковачев
749. Георги Тодоров Кожухаров
750. Гергина Стефанова Коева
751. Господин Иванов Стоянов
752. Деница Петрова Петрова
753. Диана Михайлова Кисжова
754. Димитринка Василева Славова
755. Димитринка Иванова Колева
756. Димитър Андонов Стоянов
757. Димитър Господинов Балчев
758. Димитър Иванов Славов
759. Димитър Младенов Младенов
760. Димитър Петков Балджиев
761. Димитър Петров Попов
762. Динко Демирев Костадинов
763. Динко Йорданов Динев
764. Динко Стефанов Великов
765. Динко Стоянов Стоянов
766. Дичка Петрова Кънчева
767. Донка Иванова Илиева
768. Донка Петкова Иванова
769. Дочка Петрова Дянкова
770. Драгомир Господинов Драганов
771. Драгомира Петрова Бочева
772. Евгения Генчева Динева
773. Елена Гюлева Костадинова
774. Елена Стоянова Тодорова
775. Емилия Георгиев Зехирева
776. Емилия Димитрова Костадинова
777. Емилия Добрева Ковачева
778. Желка Момчева Петкова
779. Живка Кунева Стойчева
780. Звезделина Георгиева Николова
781. Иван Бориславов Кисьов
782. Иван Георгиев Колев
783. Иван Господинов Иванов
784. Иван Димитров Георгиев
785. Иван Иванов Ножичков
786. Иван Илиев Коев
787. Иван Колев Георгиев
788. Иван Митев Иванов
789. Иван Петров Великов
790. Иван Петров Иванов
791. Иван Савов Савов
792. Иван Стайков Стайков
793. Иван Тодоров Иванов
794. Иван Тодоров Мачев
795. Иван Янев Янев
796. Иванка Божанова Мачева
797. Иванка Кънчева Йовчева
798. Иванко Георгиев Колев
799. Илко Димитров Хараламбов
800. Йовка Кирова Ножичкова
801. Йордан Колев Йорданов
802. Йорданка Георгиев Георгиева
803. Катина Маринчева Николова
804. Катя Пенчева Петрова
805. Катя Цонева Стоянова
806. Керанка Димитрова Атанасова
807. Кина Дончева Кръстева
808. Кина Стоянова Кондева
809. Койчо Кънчев Неделчев
810. Костадин Славов Костадинов
811. Красимир Иванов Кръстев
812. Красимир Николов Харитонов
813. Красимир Стоянов Гурков
814. Красимира Георгиева Коева
815. Красимира Йорданова Кирилова
816. Лена Данева Балчева
817. Лилия Стефанова Петрова
818. Лиляна Георгиева Господинова
819. Любка Славова Петрова
820. Манол Тодоров Манолов
821. Маргарита Василева Георгиева
822. Мариана Димитрова Иванова
823. Марийка Атанасова Георгиева
824. Марийка Атанасова Янева
825. Марийка Стойкова Георгиева
826. Марин Димитров Господинов
827. Марин Колев Петров
828. Маринчо Димитров Динев
829. Мария Георгиева Георгиева
830. Мария Михайлова Карабойчева
831. Мария Петрова Бакшева
832. Милена Иванчева Николова
833. Милка Димитрова Андонова
834. Михаела Минкова Петкова
835. Михо Петров Михов
836. Неждет Исмаилов Османов
837. Нела Славова Монева
838. Нели Сашева Стефанова
839. Никола Петков Николов
840. Николай Георгиев Колев
841. Николай Петров Георгиев
842. Осман Азисов Юмеров
843. Пейо Стратиев Шишков
844. Пенка Кънчева Митева
845. Пенка Тодорова Рандева
846. Пенко Киров Бочев
847. Пепа Кирилова Стефанова
848. Петко Йорданов Петков
849. Петко Киров Иванов
850. Петрана Михалева Илчева
851. Петър Веселинов Петров
852. Петър Златев Георгиев
853. Петър Иванков Георгиев
854. Петър Иванов Сапунджиев
855. Петър Йорданов Дичев
856. Петър Колев Георгиев
857. Петър Маринов Петров
858. Петър Николов Петров
859. Петър Стоянов Дойнов
860. Петя Николова Колева
861. Радка Колева Георгиева
862. Радка Николова Василева
863. Радка Стоянова Колева
864. Радостин Петров Гочев
865. Радостина Василева Михалева
866. Радостина Георгиева Иванова
867. Радостина Петрова Йорданова
868. Ранко Боянов Рандев
869. Росина Маринова Георгиева
870. Ружка Маркова Великова
871. Румяна Димитрова Филипова
872. Руси Милчев Милчев
873. Сашо Стефанов Стефанов
874. Сашо Янков Камаринчев
875. Светла Иванова Стефанова
876. Светла Костадинова Генова
877. Светлин Иванов Ангелов
878. Светослав Желязков Монев
879. Слав Димитров Славов
880. Слав Стоянов Славов
881. Славчо Тодоров Узунов
882. Снежанка Тодорова Радева
883. Станимир Димов Димитров
884. Станимир Пенков Бочев
885. Станислава Димитрова Колева
886. Стефан Ненчев Ковачев
887. Стефан Паскалев Хазанджиев
888. Стефко Минчев Овчаров
889. Стойка Христова Радева
890. Стойко Георгиев Вълков
891. Стойчо Христов Първанов
892. Стоянка Стефанова Иванова
893. Стоянка Христова Гичева
894. Тодорка Русева Иванова
895. Христо Вангелов Щерев
896. Христо Любенов Сотиров
897. Христо Тодоров Христов
898. Христо Тошков Димитров
899. Цони Георгиев Евтимов
900. Цонка Илиева Хайгърова
901. Цоньо Монев Монев
902. Юлиян Боянов Стоянов
903. Яна Стоянова Бочева
904. Янка Семова Христова
905. Янка Цонева Иванова
906. Янчо Петков Соколов
907. Алвена Александрова Николова
908. Александра Руменова Бояджиева
909. Анастас Захариев Джиджов
910. Ангелина Василева Мерджева
911. Анелия Наскова Димитрова
912. Асен Иванов Иванов
913. Асен Йорданов Ханджиев
914. Ася Димитрова Кехайова
915. Брахим Рамзиев Джепов
916. Валентин Ценов Вутов
917. Ваня Тодорова Тодорова
918. Ваня Атанасова Грънчева
919. Васил Захариев Шопов
920. Величка Николова Дрангачева
921. Величка Асенова Личева
922. Величко Насков Ломски
923. Величко Стойков Андреев
924. Венцислав Георгиев Николов
925. Венцислав Стефанов Иванов
926. Веса Тодорова Георгиева
927. Веселка Бонкова Вутова
928. Вили Михайлова Борисова
929. Вилма Димчева Войводова
930. Владимир Асенов Бочуков
931. Горан Савов Желязков
932. Евгени Иванов Митев
933. Елаида Руменова Атанасова
934. Елена Анастасова Стоева
935. Елена Ангелова Мерджева
936. Емил Горанов Желязков
937. Емилия Минчева Карамитева
938. Еморлах Мехмедов Карабашев
939. Захари Анастасов Джиджов
940. Здравко Митков Борисов
941. Златка Георгиева Каранлъкова
942. Златка Валентинова Вутова-Керменова
943. Иван Захариев Джиджов
944. Иван Иванов Марков
945. Иванка Георгиева Шукерова
946. Изабела Здравкова Дишлиева
947. Илияна Маргаритова Маргаритова
948. Йорданка Кирилова Кайкова
949. Йорданка Костадинова Кюркчиева
950. Калина Росенова Иванова
951. Кветослава Не Долежалова
952. Кристина Сергеева Разложка
953. Лидия Василева Трифонова
954. Лиляна Асенова Узунова
955. Любен Иванов Георгиев
956. Любомира Стефанова Каранлъкова
957. Маргарита Илиева Маргаритова
958. Маргарита Христова Котирова
959. Мария Сивкова Горанова
960. Мария Христева Лазарова
961. Марияна Митева Мусарлиева
962. Марчела Борисова Колева
963. Мая Йорданова Павлова
964. Миланка Стоянова Дребчева
965. Милена Руменова Еленска
966. Милена Трендафилова Меркова
967. Милка Велкова Ханджиева
968. Милка Димитрова Бочукова
969. Мирена Славова Карова
970. Михаела Илиева Джамбазова
971. Моника Лъчезарова Терзиева
972. Надежда Здравкова Желязкова
973. Надка Тодорова Попчева
974. Наталия Алексиева Карабова
975. Невена Миткова Хаджииванова
976. Недялка Иванова Спилкова
977. Нели Стефанова Борисова
978. Николай Славчев Михайлов
979. Нурия Шукриева Карабашева
980. Павел Радославов Христов
981. Петранка Кирчова Гегова
982. Петър Стефанов Каварджиев
983. Радка Димитрова Бечева
984. Радослав Андреев Митев
985. Рафика Хилмиева Саралиева
986. Росица Костадинова Келвечева
987. Росица Младенова Якубова
988. Росица Росенова Пехливанова
989. Садетка Рамзиева Джепова
990. Садифе Тахирова Чаушева
991. Саня Светославова Карамитева
992. Сафия Сабриева Балийска
993. Сашка Севдалинова Куцева
994. Светла Наскова Димитрова
995. Светлана Здравкова Хаджиева
996. Светослав Северинов Карамитев
997. Свобода Йорданова Георгиева
998. Севда Георгиева Парунева
999. Селвина Бойкова Карамитева
1000. Сивко Кузманов Горанов
1001. Слави Димитров Дерменджиев
1002. Славка Дойчинова Метексинова
1003. Славчо Асенов Цветков
1004. Софка Здравкова Кисьова
1005. Станимир Сашев Колев
1006. Станка Косева Иванова
1007. Станко Митков Петров
1008. Стефан Асенов Иванов
1009. Стефка Манолова Пелтекова
1010. Стоян Райчев Личев
1011. Събка Цанкова Марангозова
1012. Татяна Райчева Карамитева
1013. Татяна Славчева Ханджиева
1014. Татяна Георгиева Тачева
1015. Тахир Салихов Мерков
1016. Тома Илиев Томов
1017. Хатиже Мехмедова Ахасанова
1018. Христо Николов Григоров
1019. Цветан Кузманов Горанов
1020. Шина Кузманова Бодурова
1021. Юлия Минчева Кичукова
1022. Александрина Станиславова Стнилова
1023. Александър Ангелов Димитров
1024. Ангел Василев Пейчев
1025. Бетина Димитрова Кожейкова
1026. Биньо Иванов Бинев
1027. Божидар Емилов Иванов
1028. Бонка Антониева Антонова
1029. Боряна Христова Лачева
1030. Ваня Георгиева Иванова
1031. Ваня Николова Радева
1032. Васил Банев Минчев
1033. Васил Тодоров Николов
1034. Венета Костова Турлакова
1035. Вичка Тодорова Матева
1036. Вълка Петрова Петрова
1037. Габриела Николова Марченко
1038. Галина Димитрова Христакиева
1039. Галя Тотева Кирова
1040. Гергана Георгиева Димитрова
1041. Гергана Стефанова Славова
1042. Господин Пенчев Генов
1043. Григориана Вълкова Стефанова
1044. Даниел Милчев Славов
1045. Даниела Иванова Пашова
1046. Данчо Кънев Динев
1047. Денка Цонева Желева
1048. Диана Стойчева Радкова
1049. Дико Русев Динев
1050. Димитър Иванов Кишилиев
1051. Димитър Николаев Лапатов
1052. Дочо Петков Танев
1053. Екатерина Тонева Хамзова
1054. Емил Николаев Иванов
1055. Енчо Христакиев Енев
1056. Жаклина Николова Видева
1057. Желка Стоянова Пенева
1058. Желязко Ангелов Танев
1059. Живка Стоянова Желязкова
1060. Жоро Христов Христакиев
1061. Жулиета Георгиева Костадинова
1062. Ивалина Янакиева Здравкова
1063. Иван Бинев Бинев
1064. Иван Владимиров Диков
1065. Иван Желев Желев
1066. Иван Тодоров Иванов
1067. Иванка Георгиева Желева
1068. Иванка Желева Костадинова
1069. Иванка Станчева Стоилова
1070. Илияна Николаева Лапатова
1071. Илияна Танчева Танева
1072. Йордан Иванов Бинев
1073. Йорданка Русева Димова
1074. Ирина Бойчева Атанасова
1075. Ирина Петкова Лапатова
1076. Иринка Йовчева Велева
1077. Калинка Тенева Аврамова
1078. Керана Янчева Паскалева
1079. Кольо Савков Савов
1080. Костадинка Иванова Костадинова
1081. Красимир Стефанов Генов
1082. Кремена Георгиева Миткова
1083. Кремена Иванова Димитрова
1084. Кремена Станимирова Качарова
1085. Кремена Стефанова Николова
1086. Крум Димитров Димитров
1087. Магдалена Велева Велева
1088. Магдалена Йорданова Йотова
1089. Мариана Кирилова Салиева
1090. Мариана Стоянова Желязкова
1091. Мариела Аргирова Аргирова
1092. Мариета Георгиева Миткова
1093. Мария Вътева Иванова
1094. Мария Колева Банкерова
1095. Милина Бинева Бинева
1096. Милка Николова Антонова
1097. Минка Пенчева Райкова
1098. Минка Стратиева Стефанова
1099. Минка Христова Христова
1100. Мирослав Костадинов Димитров
1101. Надежда Костадинова Димитрова
1102. Нели Танева Минчева
1103. Николай Антонов Тенев
1104. Николай Василев Стефанов
1105. Николай Димитров Лапатов
1106. Николай Димчев Димов
1107. Николай Дянков Чипилев
1108. Николай Славов Славов
1109. Павлина Колева Георгиева
1110. Панчо Монев Минев
1111. Пенка Стоянова Василева
1112. Пенка Стоянова Илиева
1113. Петър Маринов Желев
1114. Петя Иванова Дургова
1115. Пламена Господинова Вълева
1116. Радка Иванова Пеева
1117. Радосвета Асенова Динева
1118. Руси Димов Аврамов
1119. Силвена Руменова Паскалева
1120. София Николова Синадинова
1121. Станимир Найденов Желев
1122. Станка Семова Василева
1123. Стела Косева Иванова
1124. Стелияна Тенева Трифонова
1125. Стефан Георгиев Паскалев
1126. Стефан Николов Стефанов
1127. Стефка Димитрова Желева
1128. Танчо Илчев Танев
1129. Теменуга Желева Желязкова
1130. Теодора Тенева Монева
1131. Тотьо Нанев Радев
1132. Цветелина Валентинова Апостолова
1133. Ана Колева Зидарова
1134. Ангел Иванов Анев
1135. Атанас Николов Цветков
1136. Борис Велчев Тодоров
1137. Велчо Марков Йотов
1138. Венета Николова Палазова
1139. Веселин Петров Рангелов
1140. Веселина Петрова Петрова
1141. Веска Тенева Тенева
1142. Вълка Костова Камбурова
1143. Галина Бялкова Тодорова
1144. Георги Христов Георгиев
1145. Гочко Колев Гочев
1146. Даниел Илиев Делов
1147. Делка Тодева Делева
1148. Делчо Панчев Ангелов
1149. Десимира Атанасова Карабатакова
1150. Десислав Колев Иванов
1151. Диана Иванова Танева
1152. Добрина Иванова Делова
1153. Добринка Кирева Илиева
1154. Донка Рангелова Тодорова
1155. Дули Желязков Лечев
1156. Евдокия Александрова Иванова
1157. Евелина Красимирова Петрова
1158. Емил Бориславов Зидаров
1159. Емил Панайотов Николов
1160. Жасмина Костадинова Бозова
1161. Живко Панчев Делчев
1162. Иван Донев Тодоров
1163. Иван Златков Златанов
1164. Иван Стефанов Габров
1165. Иванка Димитрова Бъкова
1166. Иванка Колева Ангелова
1167. Иванка Петева Лилова
1168. Иво Иванов Нинчев
1169. Йовка Пенкова Йовчева
1170. Катерина Георгиева Петрова
1171. Катя Митева Костова
1172. Киро Христозов Делчев
1173. Колю Иванов Господинов
1174. Костадин Запрянов Илиичев
1175. Красимир Николов Господинов
1176. Красимира Цонева Петрова
1177. Лилия Иванова Генева
1178. Мария Веселинова Николова
1179. Марияна Гошева Лазарова
1180. Мита Георгиева Василева
1181. Моника Димитрова Демирев
1182. Недялко Жечев Тенев
1183. Николай Атанасов Петров
1184. Николай Георгиев Николов
1185. Николай Коев Цветков
1186. Николина Димитрова Тенева
1187. Пенка Иванова Драганова
1188. Петър Атанасов Петров
1189. Петър Лалев Петров
1190. Росица Драгиева Христова
1191. Стаменка Йорданова Николова
1192. Стоянка Маринова Иванова
1193. Събка Георгиева Стайкова
1194. Тенчо Иванов Илчев
1195. Тянка Колева Господинова
1196. Янчо Златанов Димитров
1197. Валентин Петков Иванов
1198. Весела Ангелова Джондрова
1199. Георги Георгиев Гончев
1200. Георги Гончев Димитров
1201. Георги Петров Гачев
1202. Диана Петрова Димитрова
1203. Диана Трифонова Динкова
1204. Екатерина Иванова Гроздева
1205. Елена Василевская Дюлгерова
1206. Елена Вълева Койнова
1207. Жана Господинова Миндова
1208. Жеко Кръстев Бакалов
1209. Желязко Стоянов Желязков
1210. Иван Георгиев Димов
1211. Иван Панайотов Евгениев
1212. Иванка Петкова Николова
1213. Камен Петров Дюлгеров
1214. Мари Агоп Агопян
1215. Марийка Христова Дунакова
1216. Мария Николаева Кирова
1217. Мариян Христов Димитров
1218. Монка Димитрова Колева
1219. Недялка Василева Георгиева
1220. Николинка Миленова Василева
1221. Петко Иванов Дунаков
1222. Румяна Страшимирова Бобева
1223. Станка Петрова Иванова
1224. Стефан Атанасов Стоянов
1225. Стоян Желязков Стоянов
1226. Стоян Иванов Генев
1227. Таня Миткова Димитрова
1228. Татяна Георгиева Гончева
1229. Тодорка Костова Георгиева
1230. Шазие Илязова Салиева
1231. Яна Георгиева Данчева

 

ОТКАЗВА да регистрира като наблюдатели следните лица:

 1. Роза Стоянова Керемедчиева
 2. Бейсин Мехмед Емин
 3. Мехмед Бекир Емин
 4. Севгин Мюмюн Хасан
 5. Таня Милкова Каменова
 6. Мария Георгиева Георгиева
 7. Елена Атанасова Стоева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

  относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

  относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

 • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

  относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

 • всички решения