Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3326-ЕП/НС
София, 20 май 2024 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 10, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Общи положения

1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г., за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

2. Пред секция по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение. Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.

3. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК.

 

II. Гласуване

4. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция по т. 1 или т. 3, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след като избирателят представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 85-НС и Приложение № 87-ЕП от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък.

 

III. Гласуване с придружител

5. Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

6. За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до паравана за гласуване/преграда за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, след което се оттегля, докато избирателят гласува.

7. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателните списъци срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 25-ЕП/НС от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

8. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

9. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

10. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

11. Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

 

IV. Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

12. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на паравани за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

13. Районните избирателни комисии следят за осигуряване на условия за глaсуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.

14. Не по-късно от 29 май 2024 г. общинските администрации уведомяват районните избирателни комисии за предприетите от тях мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден.

15. Не по-късно от 01 юни 2024 г. (7 дни преди изборния ден) районната избирателна комисия и общинската администрация оповестяват по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

16. Районните избирателни комисии, съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства, определят мерките:

а) за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградите, в които са разположени секциите по т. 1;

б) за изграждане на тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2);

в) за изграждане на временни рампи от твърд материал;

г) за поставяне на паравани за гласуване с хартиени бюлетини с размери не по-малко от 210/170 см. и плот не по-висок от 85 см.;

д) за поставяне на прегради за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване с размери не по-малко от 210/170 см. и плот не по-висок от 85 см.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


РМ/EЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения