Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3326-ПВР/МИ
София, 26 юли 2016 г.

ОТНОСНО: предсрочно прекратяване пълномощията на член на ОИК – Кубрат

С вх. № МИ-10-53 от 01.07.2016 г. е постъпило заявление от Богомил Христов Петров да бъдат прекратени правомощията му като член на ОИК – Кубрат, Разградска област, по лични причини.

С вх. № МИ-10-53 от 01.07.2016 г. е постъпило предложение от Пламен Томов – председател на ПП „АБВ“ – Разград, на мястото на Богомил Христов Петров за член на ОИК – Кубрат да бъде назначен Милен Христов Христов.

Към предложението са приложени: заявление от Богомил Христов Петров за освобождаването му като член на ОИК – Кубрат; декларация по чл. 75, ал. 7, т., чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Милен Христов Христов; препис от протокол № 2/22.05.2016 г. от заседание на Областния съвет на ПП „АБВ“ – Разград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Кубрат, Разградска област, Богомил Христов Петров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кубрат, Разградска област, Милен Христов Христов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения